menuOk

ADALET - Doç.Dr. Halil ALTUNTAŞ

Hak ve adalet insanlık tarihi boyunca üzerinde en çok söz söylenen, yazılıp çizilen, görüş belirtilen iki kavram olmuştur. Bugün de geçmişten kat kat daha fazla söz konusu ediliyor. Bir şeyin yeterince var olması onu kanıksanmaya ve unutulmaya mahkûm ediyorsa, yok olması da durmaksızın anılmasına sebep olabilir mi? O halde hak ve adaletin bu kadar gündemde olması, yeryüzünde insaf ve hakkaniyetin hiç olmadığı kadar çiğnendiği bir döneme işaret etmiyor mu? Konuyu küresel planda daha da içinden çıkılmaz hâle getiren bir gerçek var. O da şu: Bu kavramları adalet yoksunlarından ziyade, yavuz hırsız misali, adaleti yok edenler dillendiriyor. İnsanlık var oldukça bir şekilde gündemde olması kaçınılmaz bir konudan söz ediyoruz. Biliyoruz ki, hak ve adalet üzerinde söylenecek hiçbir söz gereksiz olmayacak ve konuyu kapatmayacaktır. 00:00 Adalet - Doç. Dr. Halil Altuntaş 03:31 Nedir Hak? 09:34 Güncel Sorunlarda “Hak” Kavramı 12:16 Hakkın Üstünlüğü İlkesi 15:06 Hak ve Yükümlülük İlişkisi 18:10 Hakların Tasnifi 20:59 Kul Haklarının Çeşitliliği 27:23 Adalet Nedir? 35:29 Siyasal Otorite ve Adalet 39:09 a. Hukukta Adalet 44:58 b. İktisatta Adalet 47:14 Hayat Parçalanamazsa Adalet de Parçalanamaz #DijitalYayınlar #SesliKitap #Adalet #HalilAltuntaş

HAK DUYARLILIĞI - Dr. Muhlis AKAR

HAK DUYARLILIĞI - Dr. Muhlis AKAR

İnsan yeryüzünün en değerli, akıllı, güçlü ve iradeli varlığıdır. Yerlerin ve göklerin sahiplenmekten çekindiği “emanet”i o üstlenmiştir. Emanet, sorumluluk demektir. Ve insan, yeryüzünde hayatın erdemli, hak ve hukuka riayetli, adaletli ve merhametli bir seyir izlemesinde sorumluluk sahibidir. Sorumluluğun olduğu yerde haktan da bahsedilir. Çünkü hak ve sorumluluk, birbirlerini tamamlayan, birbirleri üzerinden anlam bulan kavramlardır. “Hak” kavramının dilimizde çok çeşitli anlamları, dinimizde çok özel bir yeri ve değeri vardır. Hak, gerçeğe uygun olan söz ve doğru yol demektir; hakikatin kardeşidir. Hak; korunması, gözetilmesi ya da sahibine ödenmesi gereken maddi-manevi her türlü borç, görev ve imkândır. Hak; bir kişinin yetkileri, ayrıcalıkları ve diğer varlıklara karşı sabit olan görevleridir. “Hak ve sorumluluk bir terazinin iki kefesi gibidir. İnsanların birbirleri üzerindeki hakları, onların karşılıklı olarak sorumluluk alanlarını da oluşturur.” Bu doğrultuda “Hak Duyarlılığı” adlı eser, hak ve sorumluluk kavramlarının birbirleri ile olan yakın ilişkisini gözler önüne sermeyi amaçlıyor. İnsanın erdemli bir şekilde davranarak hak ve hukuka riayet etmesi, adaletli ve merhametli davranması gerektiğine dikkat çekiyor. Ancak haklar korunduğu ve yükümlülükler yerine getirildiği oranda topluma huzur ve güvenin hakim olabileceğini vurguluyor. 00:00 Hak Duyarlılığı - Dr. Muhlis Akar 01:35 Hak nedir? 05:34 Yüce Allah’ın Üzerimizdeki Hakları 08:22 Üzerimizdeki Kul ve Kamu Hakkı 16:07 Hayat Hakkı 19:01 Anne-Baba Hakkı 21:51 Çocuk Hakkı 22:47 Eşlerin Birbirleri Üzerindeki Hakkı 24:20 Akraba Hakkı 25:34 Komşu Hakkı 27:38 Yetim Hakkı 29:04 Fakir ve Yoksul Hakkı 30:38 Kardeşlik Hakkı 32:46 İş gören ve İşveren Hakkı 36:14 Diğer Canlıların Hakları 40:38 Netice Olarak #DijitalYayınlar #SesliKitap #Hak #MuhlisAkar

IRKÇILIK - Prof.Dr. Adnan Bülent BALOĞLU

IRKÇILIK - Prof.Dr. Adnan Bülent BALOĞLU

"Irk “Bir canlı türünde aynı öz yapıyı taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm” anlamına gelir. Eğer burada söz konusu insan ise ırk, etnik kökene göre yapılan bir tasniftir. Irkçılık ise; belli bir ırkı, nesebi, kökeni öncelemenin, aşırı biçimde vurgulamanın, yeryüzündeki diğer ırklara karşı bir üstünlük ve imtiyaz gerekçesi yapmanın adıdır. Irkçılık; ırk farkı güderek diğerlerini aşağılamanın, ezmenin, sömürmenin, yok etmeye kalkışmanın adıdır. Bir başka ifadeyle ırkçılık; insanın diğer bütün özelliklerini bir kenara bırakarak sadece ırkı üzerinden anlam kazandığı ya da anlamsızlaştığı sistemin adıdır. Milliyetçilik; vatan, toprak, bayrak, kültür, millî ve manevî değerleri ilelebet yaşatma arzusu anlamına geldiği müddetçe ırkçılıktan ayrılır. Ama ırkçılık bu düşüncelerin ötesinde bağnaz, tutucu, yıkıcı, dışlayıcı, zulmedici bir karakter taşır. “Irkçı, renkleri yalnızca siyah ve beyazdan ibaret gören bir ‘renk körü’dür… Irkçı, bir “günah keçisi” arar; bulduğunda ise “vurun abalıya!” der… Irkçı, uzaklaştıracağı, ötekileştireceği, kıyıya itip dışlayacağı ve nihayet mümkünse kendine kul köle edip sömüreceği bir muhatap koyar karşısına… Irkçı, sevgisiz ve müsamahasız büyümüştür. Zalimdir, insafsızdır, bencildir. Kendisini güçlü zannetse de aslında acizdir… Hiç kimse anasından ırkçı doğmaz. Irkçı doğulmaz, ırkçı olunur! Irkçılık öğrenilir ve öğretilir. Irkçılık üretilir ve aşılanır. O halde ırkçılıkla mücadele etmemiz mümkündür. Eğitime önem vererek kişilik bozukluğu ya da zihniyet problemi yaşamayan sağlıklı nesiller yetiştirmek bizim elimizdedir!” “Irkçılık” adlı eser, kör bir ideoloji olan ırkçılığa İslam’ın bakış açısını yansıtmak amacıyla kaleme alınmıştır. Eser, insana ırk üzerinden değer biçmenin dinde yasaklandığını, Allah ve Peygamber nezdinde ırk ayrımının zerre kadar itibarı olmadığını vurgulamıştır. Rabbimiz katında önemli olanın dindeki samimiyet ve sorumluluk bilinci olduğuna dikkat çekmiş, insanın insanlık onuru bakımından eşit olduğunu gözler önüne sermiştir. Eser, ırkçılık ve milliyetçilik arasındaki ayrımın farkına varmak ve İslam’ın ırka dayanan bir hiyerarşiyi yasaklamasının boyutlarını anlamak isteyen okuyucularını beklemektedir. 00:00 Irkçılık – Prof. Dr. Adnan Bülent Baloğlu 05:27 Irkçılığın tanımı 09:24 İslam’da ırkçılık var mıdır? 12:56 İlk ırkçı şeytan 17:24 Irkçılığın utanç verici tarihi 24:31 Irkçılık bugün de yaşıyor 26:24 Irkçı:narsist kişilik #DijitalYayınlar #SesliKitap #Irkçılık #AdnanBülentBaloğlu

İYİLİK VE İHSAN - Prof.Dr. Huriye MARTI

İYİLİK VE İHSAN - Prof.Dr. Huriye MARTI

İnsan bu dünyaya “inanmak” ve “iyi işler yapmak” için gelen bir yolcu, hayat ise iyiliği benimseme ve iyilerden olma yolculuğudur. İnsanı yaratan, nimetlerle buluşturan, koruyan, bağışlayan, rahmetiyle kuşatan Allah’tır. Ve Allah, hangimizin daha iyi işler yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O halde hayat, bir iyilik sınavıdır. 00:00 İyilik ve İhsan - Prof. Dr. Huriye Martı 02:44 Nedir İyilik? 05:53 İyiliğin İzdüşümleri 10:40 Peki ya Kötülük? 15:31 Kime İyilik Yapılmalı? 23:55 İyilik Ama Nasıl? 26:47 Velhasıl #DijitalYayınlar #SesliKitap #İyilik #İhsan #HuriyeMartı

HAYAT HAKKI - Prof.Dr. Hilmi KARSLI

HAYAT HAKKI - Prof.Dr. Hilmi KARSLI

Allah Teâlâ, insanı bütün mahlûkattan üstün ve şerefli kılmıştır. O’nun gönderdiği dinlerin en büyük hedeflerinden biri, insan hayatının dokunulmazlığını korumaktır. Her insan, ana rahminden itibaren yaşama hakkına sahiptir ve onun bu hakkı dokunulmazdır. Allah Teâlâ, cinayeti insanoğluna haram kılmıştır. Bütün dinler, haksız yere adam öldürmenin hem kanun önünde ağır bir suç hem de Allah katında büyük bir günah olduğu noktasında birleşir. Mensubiyeti ne olursa olsun bir kişinin öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi kadar ağır bir vebaldir. Yahut hangi inanca, soya veya millete mensup olursa olsun bir insanın yaşamasına vesile olmak, bütün insanlığın yaşamasına vesile olmak kadar faziletli bir ameldir. Hayatın korunması, insanın en temel haklarındandır. Herkes bu güvenceden istifade eder. İnsanlık tarihi boyunca savaş ve çatışmaların çokluğuna dikkat çeken “Hayat Hakkı” adlı eser, hayat hakkının önemini ve dokunulmazlığını konu ediniyor. Allah’ın varlığına ve birliğine inanmanın, O’nun yarattığı şeylere saygı göstermeyi gerektirdiğini söylüyor ve “Yaratılanın, Yaratan’dan ötürü sevilmesi” ilkesine vurgu yapıyor. “Bir Müslüman, inanç açısından diğer insanlarla aynı değerleri paylaşmasa da, insanlık paydasında onlarla buluşur. Bu manada ırk, dil, renk, cinsiyet ve yaş ayrımı gözetilmeksizin bütün insanlar değerlidir ve saygı görme hakkına sahiptir." 00:00 Hayat Hakkı - Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı 02:38 Hâl-i Pür Melâlimiz 09:39 Kan Dökmek: Şeytanlaşma Varılan Son Kerte 18:29 Sen Beni Öldürmeye Kalkışan da… 24:20 İnsanı Öldürmek, İnsanlığı Öldürmektir 28:58 Töre Cinayetleri ve Kan Davaları 33:59 İnsanlıktan Çıkmanın Diğer Adı: Terör 38:03 Kısasta Sizin İçin Hayat Vardır 40:38 Sonuç #DijitalYayınlar #SesliKitap #Hayat #Hak #İbrahimHilmiKarslı

kayıtCizgisi

Ok Takipli Hatim - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali - 1. Cüz - 4K

Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ok takipli Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi ve Meali 🎧 1. Cüz Kur'an Yolu Mealini Dinlemek İçin Tıklayın: https://youtu.be/LV7J_UrP2eE Kur'an-ı Kerim 1. Cüz - (1-20 Sayfalar) Okuyan: Bünyamin TOPÇUOĞLU Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meali Hazırlayan: Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı 1. Cüzde Bulunan Sureler: Fâtiha Suresi Bakara Suresi #OkTakipliHatim #1Cüz #DijitalYayınlar #Hatim #KuranıKerim #Kuran #Meal #KuranMeali 00:00 - 0. Sayfa 00:51 - 1. Sayfa 01:48 - 2. Sayfa 04:23 - 3. Sayfa 07:10 - 4. Sayfa 09:39 - 5. Sayfa 12:41 - 6. Sayfa 15:33 - 7. Sayfa 18:21 - 8. Sayfa 20:56 - 9. Sayfa 23:40 - 10. Sayfa 26:24 - 11. Sayfa 28:46 - 12. Sayfa 31:19 - 13. Sayfa 33:49 - 14. Sayfa 36:23 - 15. Sayfa 38:47 - 16. Sayfa 41:18 - 17. Sayfa 43:49 - 18. Sayfa 46:45 - 19. Sayfa 49:33 - 20. Sayfa 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet Anahtar Kelimeler: ok takipli fatiha suresi, ok takipli bakara suresi, kuran dinle, ok takipli hatim, diyanet mukabele, diyanet ok takipli kuran, kuranı kerim diyanet, diyanet hatim, mukabele diyanet, ok takipli mukabele, mukabele 1.cüz, ok takipli 1 cüz, 1.cüz ok takipli, kuranı kerim cüz 1, hatim 1 cüz, cüz 1 dinle, 1. cüz, 1. cuz, 1cuz, kuran 1. cüz, mukabele cüz 1, ok takipli 1.cüz, hatim 1.cüz, hatim birinci cüz, hatim cüz 1, hatim şerif 1. cüz, kuranı kerim 1. cüz, kuran birinci cüz, kuran cüz 1, kuran ı kerim 1.cüz, 1.cüz, ok takipli kuran, ok takipli kur'an-ı kerim, ok takipli cüz, ok takipli kuran hatmi, mukabele dinle, mukabele hatim, mukabele oklu takip, mukabele ramazan, mukabele takipli kuran, mukabele takip et, hatim dinle, hatim full, hatim-i şerif, hatim kuran, hatim mukabele, hatim okumak, kuran oku, hatim takipli, kuran hatim, kuran ı kerim dinle, kuran, cüz, mukabele, kuranı kerim sureleri, hatim, kuranı kerim hatim,

Ok Takipli Hatim - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali - 2. Cüz - 4K

Ok Takipli Hatim - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali - 2. Cüz - 4K

Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ok takipli Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi ve Meali 🎧 2. Cüz Kur'an Yolu Mealini Dinlemek İçin Tıklayın: https://youtu.be/5cBxuEJx_pE Kur'an-ı Kerim 2. Cüz - (21-40 Sayfalar) Okuyan: Bünyamin TOPÇUOĞLU Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meali Hazırlayan: Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı 2. Cüzde Bulunan Sureler: Bakara Suresi #OkTakipliHatim #2Cüz #DijitalYayınlar #Hatim #KuranıKerim #Kuran #Meal #KuranMeali 00:00 - 21. Sayfa 02:50 - 22. Sayfa 05:23 - 23. Sayfa 08:16 - 24. Sayfa 10:55 - 25. Sayfa 13:25 - 26. Sayfa 15:55 - 27. Sayfa 18:11 - 28. Sayfa 20:25 - 29. Sayfa 23:14 - 30. Sayfa 25:21 - 31. Sayfa 27:47 - 32. Sayfa 30:30 - 33. Sayfa 32:57 - 34. Sayfa 35:29 - 35. Sayfa 38:21 - 36. Sayfa 41:10 - 37. Sayfa 43:48 - 38. Sayfa 46:02 - 39. Sayfa 48:25 - 40. Sayfa 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet Anahtar Kelimeler: ok takipli bakara suresi, kuran dinle, ok takipli hatim, diyanet mukabele, diyanet ok takipli kuran, kuranı kerim diyanet, diyanet hatim, mukabele diyanet, ok takipli mukabele, mukabele 2.cüz, ok takipli 2 cüz, 2.cüz ok takipli, kuranı kerim cüz 2, hatim 2 cüz, cüz 2 dinle, 2. cüz, 2. cuz, 2cuz, kuran 2. cüz, mukabele cüz 2, ok takipli 2.cüz, hatim 2.cüz, hatim ikinci cüz, hatim cüz 2, hatim şerif 2. cüz, kuranı kerim 2. cüz, kuran ikinci cüz, kuran cüz 2, kuran ı kerim 2.cüz, 2.cüz, ok takipli kuran, ok takipli kur'an-ı kerim, ok takipli cüz, ok takipli kuran hatmi, mukabele dinle, mukabele hatim, mukabele oklu takip, mukabele ramazan, mukabele takipli kuran, mukabele takip et, hatim dinle, hatim full, hatim-i şerif, hatim kuran, hatim mukabele, hatim okumak, kuran oku, hatim takipli, kuran hatim, kuran ı kerim dinle, kuran, cüz, mukabele, kuranı kerim sureleri, hatim, kuranı kerim hatim,

Ok Takipli Hatim - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali - 3. Cüz - 4K

Ok Takipli Hatim - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali - 3. Cüz - 4K

Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ok takipli Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi ve Meali 🎧 3. Cüz Kur'an Yolu Mealini Dinlemek İçin Tıklayın: https://youtu.be/9t3lHKIHlVc Kur'an-ı Kerim 3. Cüz - (41-60 Sayfalar) Okuyan: Bünyamin TOPÇUOĞLU Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meali Hazırlayan: Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı 3. Cüzde Bulunan Sureler: Bakara Suresi Ali İmran Suresi #OkTakipliHatim #3Cüz #DijitalYayınlar #Hatim #KuranıKerim #Kuran #Meal #KuranMeali 00:00 - 41. Sayfa 03:08 - 42. Sayfa 05:35 - 43. Sayfa 08:24 - 44. Sayfa 11:19 - 45. Sayfa 13:48 - 46. Sayfa 16:19 - 47. Sayfa 18:57 - 48. Sayfa 21:50 - 49. Sayfa 24:36 - 50. Sayfa 27:01 - 51. Sayfa 29:37 - 52. Sayfa 32:21 - 53. Sayfa 35:24 - 54. Sayfa 38:16 - 55. Sayfa 40:58 - 56. Sayfa 43:47 - 57. Sayfa 46:53 - 58. Sayfa 49:43 - 59. Sayfa 52:15 - 60. Sayfa 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet Anahtar Kelimeler: ok takipli ali imran suresi, ok takipli bakara suresi, kuran dinle, ok takipli hatim, diyanet mukabele, diyanet ok takipli kuran, kuranı kerim diyanet, diyanet hatim, mukabele diyanet, ok takipli mukabele, mukabele 3.cüz, ok takipli 3 cüz, 3.cüz ok takipli, kuranı kerim cüz 3, hatim 3 cüz, cüz 3 dinle, 3. cüz, 3. cuz, 3cuz, kuran 3. cüz, mukabele cüz 3, ok takipli 3.cüz, hatim 3.cüz, hatim üçüncü cüz, hatim cüz 3, hatim şerif 3. cüz, kuranı kerim 3. cüz, kuran üçüncü cüz, kuran cüz 3, kuran ı kerim 3.cüz, 3.cüz, ok takipli kuran, ok takipli kur'an-ı kerim, ok takipli cüz, ok takipli kuran hatmi, mukabele dinle, mukabele hatim, mukabele oklu takip, mukabele ramazan, mukabele takipli kuran, mukabele takip et, hatim dinle, hatim full, hatim-i şerif, hatim kuran, hatim mukabele, hatim okumak, kuran oku, hatim takipli, kuran hatim, kuran ı kerim dinle, kuran, cüz, mukabele, kuranı kerim sureleri, hatim, kuranı kerim hatim,

Ok Takipli Hatim - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali - 4. Cüz - 4K

Ok Takipli Hatim - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali - 4. Cüz - 4K

Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ok takipli Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi ve Meali 🎧 4. Cüz Kur'an Yolu Mealini Dinlemek İçin Tıklayın: https://youtu.be/U9y-zfCJTwI Kur'an-ı Kerim 4. Cüz - (61-80 Sayfalar) Okuyan: Bünyamin TOPÇUOĞLU Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meali Hazırlayan: Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı 4. Cüzde Bulunan Sureler: Ali İmran Suresi Nisa Suresi #OkTakipliHatim #4Cüz #DijitalYayınlar #Hatim #KuranıKerim #Kuran #Meal #KuranMeali 00:00 - 61. Sayfa 02:55 - 62. Sayfa 05:47 - 63. Sayfa 08:18 - 64. Sayfa 10:59 - 65. Sayfa 13:36 - 66. Sayfa 16:01 - 67. Sayfa 18:37 - 68. Sayfa 20:36 - 69. Sayfa 23:19 - 70. Sayfa 25:56 - 71. Sayfa 28:35 - 72. Sayfa 31:29 - 73. Sayfa 34:01 - 74. Sayfa 36:51 - 75. Sayfa 39:22 - 76. Sayfa 42:29 - 77. Sayfa 45:16 - 78. Sayfa 47:32 - 79. Sayfa 50:04 - 80. Sayfa 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet Anahtar Kelimeler: ok takipli ali imran suresi, ok takipli nisa suresi, kuran dinle, ok takipli hatim, diyanet mukabele, diyanet ok takipli kuran, kuranı kerim diyanet, diyanet hatim, mukabele diyanet, ok takipli mukabele, mukabele 4.cüz, ok takipli 4 cüz, 4.cüz ok takipli, kuranı kerim cüz 4, hatim 4 cüz, cüz 4 dinle, 4. cüz, 4. cuz, 4cuz, kuran 4. cüz, mukabele cüz 4, ok takipli 4.cüz, hatim 4.cüz, hatim dördüncü cüz, hatim cüz 4, hatim şerif 4. cüz, kuranı kerim 4. cüz, kuran dördüncü cüz, kuran cüz 4, kuran ı kerim 4.cüz, 4.cüz, ok takipli kuran, ok takipli kur'an-ı kerim, ok takipli cüz, ok takipli kuran hatmi, mukabele dinle, mukabele hatim, mukabele oklu takip, mukabele ramazan, mukabele takipli kuran, mukabele takip et, hatim dinle, hatim full, hatim-i şerif, hatim kuran, hatim mukabele, hatim okumak, kuran oku, hatim takipli, kuran hatim, kuran ı kerim dinle, kuran, cüz, mukabele, kuranı kerim sureleri, hatim, kuranı kerim hatim,

Ok Takipli Hatim - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali - 5. Cüz - 4K

Ok Takipli Hatim - Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali - 5. Cüz - 4K

Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ok takipli Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi ve Meali 🎧 5. Cüz Kur'an Yolu Mealini Dinlemek İçin Tıklayın: https://youtu.be/5moQB3ipY7Y Kur'an-ı Kerim 5. Cüz - (81-100 Sayfalar) Okuyan: Bünyamin TOPÇUOĞLU Meal: Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meali Hazırlayan: Dijital Yayınlar Daire Başkanlığı 5. Cüzde Bulunan Sureler: Nisa Suresi #OkTakipliHatim #5Cüz #DijitalYayınlar #Hatim #KuranıKerim #Kuran #Meal #KuranMeali 00:00 - 81. sayfa 02:24 - 82. sayfa 04:32 - 83. sayfa 06:34 - 84. sayfa 09:01 - 85. sayfa 11:26 - 86. sayfa 14:10 - 87. sayfa 16:16 - 88. sayfa 18:31 - 89. sayfa 21:22 - 90. sayfa 23:48 - 91. sayfa 26:10 - 92. sayfa 28:13 - 93. sayfa 30:48 - 94. sayfa 33:05 - 95. sayfa 35:23 - 96. sayfa 37:39 - 97. sayfa 40:03 - 98. sayfa 42:19 - 99. sayfa 44:52 - 100. sayfa 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet Anahtar Kelimeler: ok takipli nisa suresi, kuran dinle, ok takipli hatim, diyanet mukabele, diyanet ok takipli kuran, kuranı kerim diyanet, diyanet hatim, mukabele diyanet, ok takipli mukabele, mukabele 5.cüz, ok takipli 5 cüz, 5.cüz ok takipli, kuranı kerim cüz 5, hatim 5 cüz, cüz 5 dinle, 5. cüz, 5. cuz, 5cuz, kuran 5. cüz, mukabele cüz 5, ok takipli 5.cüz, hatim 5.cüz, hatim beşinci cüz, hatim cüz 5, hatim şerif 5. cüz, kuranı kerim 5. cüz, kuran beşinci cüz, kuran cüz 5, kuran ı kerim 5.cüz, 5.cüz, ok takipli kuran, ok takipli kur'an-ı kerim, ok takipli cüz, ok takipli kuran hatmi, mukabele dinle, mukabele hatim, mukabele oklu takip, mukabele ramazan, mukabele takipli kuran, mukabele takip et, hatim dinle, hatim full, hatim-i şerif, hatim kuran, hatim mukabele, hatim okumak, kuran oku, hatim takipli, kuran hatim, kuran ı kerim dinle, kuran, cüz, mukabele, kuranı kerim sureleri, hatim, kuranı kerim hatim,

kayıtCizgisi

Bizim İçin Dua Eden Melekler - İçimizdeki İyilik Sesi - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - 1. Hikaye - İçimizdeki İyilik Sesi - (10+) - Sesli Hikaye Yazar: Elif Arslan Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 : (Sayfa 09-14) 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=297 🔔 Özgün içerikler için Diyanet Yayınları kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Onlar Hep Yanımızda - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Onlar Hep Yanımızda - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - 2. Hikaye - Onlar Hep Yanımızda - (10+) - Sesli Hikaye Yazar: Elif Arslan Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 : (Sayfa 15-23) 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=297 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Mahallenin Melek Kardeşleri - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Mahallenin Melek Kardeşleri - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - 3. Hikaye - Mahallenin Melek Kardeşleri - (10+) - Sesli Hikaye Yazar: Elif Arslan Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 : (Sayfa 23-27) 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=297 🔔 Özgün içerikler için Diyanet Yayınları kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Mesaj Getiren Melek - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Mesaj Getiren Melek - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - 4. Hikaye - Mesaj Getiren Melek - (10+) - Sesli Hikaye Yazar: Elif Arslan Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 : (Sayfa 28-38) 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=297 🔔 Özgün içerikler için Diyanet Yayınları kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Kim Yapıyor? - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Kim Yapıyor? - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - 5. Hikaye - Kim Yapıyor? - (10+) - Sesli Hikaye Yazar: Elif Arslan Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 : (Sayfa 39-41) 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=297 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

kategoriAyrım

Yalnız Dut Ağacı - Masal Kitabım (4+ Yaş) @Diyanet Yayınları

Masal Kitabım - Yalnız Dut Ağacı - 5. Masal Bir meyve bahçesinin ortasında büyük bir dut ağacı varmış.Bu dut gürültüyü şamatayı sevmez, dalına konan kuşları, arıları istemezmiş. Fakat onun bu huyunu bilmeyen bir ağaçkakan bir gün ağacın gövdesine konmuş. * * * Devamı Videoda 😊 “Masal Kitabım” adlı eser; güzel ahlak, erdemler ve karakter gelişimine katkıda bulunabilecek masallardan oluşuyor. Kitapta özgün çalışmaların yanı sıra, dünya klasiklerinden seçmelerin olduğu 80 adet masal yer alıyor. Yazar: Nehir Aydın Gökduman Seslendiren: Büşra Ünsal Yetgindağ Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Diğer Masalları Dinlemek İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://youtube.com/playlist?list=PL6NHp-xVbZGczLuLtzlflPTzKAzhLCZLh Masal Kitabını Okumak İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=4010 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet masal dinle, masal izle, masal aç, masal böyle başlamış, çok güzel masallar, masal dinleme, masal güzel, masal hikaye, masal kitabı, masal kısa, masal oku, masal türkçe, masal tadında, masal videoları, sesli masal, masal zamanı, masal 2022, masal 7 yaş, #DijitalYayınlar #SesliMasal #Dut #Ağaç #Masal

Emre’nin Tembelliği - Masal Kitabım (4+ Yaş) @Diyanet Yayınları

Emre’nin Tembelliği - Masal Kitabım (4+ Yaş) @Diyanet Yayınları

Masal Kitabım - Emre’nin Tembelliği - 4. Masal Şehirdeki kocaman apartmanlardan birinde Emre adında bir çocuk yaşarmış. Emre ders çalışmayı hiç sevmezmiş. Okula dönünce çantasını bir köşeye atar, ödevlerini yapmazmış. Tek bildiği parka gidip oynamakmış. * * * Devamı Videoda 😊 “Masal Kitabım” adlı eser; güzel ahlak, erdemler ve karakter gelişimine katkıda bulunabilecek masallardan oluşuyor. Kitapta özgün çalışmaların yanı sıra, dünya klasiklerinden seçmelerin olduğu 80 adet masal yer alıyor. Yazar: Nehir Aydın Gökduman Seslendiren: Büşra Ünsal Yetgindağ Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Diğer Masalları Dinlemek İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://youtube.com/playlist?list=PL6NHp-xVbZGczLuLtzlflPTzKAzhLCZLh Masal Kitabını Okumak İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=4010 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet masal dinle, masal izle, masal aç, masal böyle başlamış, çok güzel masallar, masal dinleme, masal güzel, masal hikaye, masal kitabı, masal kısa, masal oku, masal türkçe, masal tadında, masal videoları, sesli masal, masal zamanı, masal 2022, masal 7 yaş, #DijitalYayınlar #SesliMasal #Tembel #Masal

Boş Saksı - Masal Kitabım (4+ Yaş) @Diyanet Yayınları

Boş Saksı - Masal Kitabım (4+ Yaş) @Diyanet Yayınları

Masal Kitabım - Boş Saksı - 6. Masal Zamanın birinde bir padişah yaşarmış. Bu padişahyaşlı ve bilge biriymiş. Halkı tarafından da çok sevilirmiş. Fakat padişah da olsa herkesin derdi olabilir. Bu bilge padişahın da bir derdi varmış. Ömrü hep bir evlat özlemiyle geçmiş. Çünkü hiç çocuğu yokmuş. * * * Devamı Videoda 😊 “Masal Kitabım” adlı eser; güzel ahlak, erdemler ve karakter gelişimine katkıda bulunabilecek masallardan oluşuyor. Kitapta özgün çalışmaların yanı sıra, dünya klasiklerinden seçmelerin olduğu 80 adet masal yer alıyor. Yazar: Nehir Aydın Gökduman Seslendiren: Büşra Ünsal Yetgindağ Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Diğer Masalları Dinlemek İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://youtube.com/playlist?list=PL6NHp-xVbZGczLuLtzlflPTzKAzhLCZLh Masal Kitabını Okumak İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=4010 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet masal dinle, masal izle, masal aç, masal böyle başlamış, çok güzel masallar, masal dinleme, masal güzel, masal hikaye, masal kitabı, masal kısa, masal oku, masal türkçe, masal tadında, masal videoları, sesli masal, masal zamanı, masal 2022, masal 7 yaş, #DijitalYayınlar #SesliMasal #Saksı #Masal

Leo ile Neo - Masal Kitabım (4+ Yaş) @Diyanet Yayınları

Leo ile Neo - Masal Kitabım (4+ Yaş) @Diyanet Yayınları

Masal Kitabım - Leo ile Neo - 3. Masal Leo ile Neo adında iki sevimli kaplan yavrusu varmış. Ormandaki yuvalarında anneleriyle birlikte yaşarlarmış. O gün anneleri dışarı çıkacakmış. Leo ile Neo’ya: - Yavrularım, ben gidip yiyecek bir şeyler bulayım. Ben yokken yuvamızda oturun. Dışarı çıkmayın, demiş. * * * Devamı Videoda 😊 “Masal Kitabım” adlı eser; güzel ahlak, erdemler ve karakter gelişimine katkıda bulunabilecek masallardan oluşuyor. Kitapta özgün çalışmaların yanı sıra, dünya klasiklerinden seçmelerin olduğu 80 adet masal yer alıyor. Yazar: Nehir Aydın Gökduman Seslendiren: Büşra Ünsal Yetgindağ Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Diğer Masalları Dinlemek İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://youtube.com/playlist?list=PL6NHp-xVbZGczLuLtzlflPTzKAzhLCZLh Masal Kitabını Okumak İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=4010 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet masal dinle, masal izle, masal aç, masal böyle başlamış, çok güzel masallar, masal dinleme, masal güzel, masal hikaye, masal kitabı, masal kısa, masal oku, masal türkçe, masal tadında, masal videoları, sesli masal, masal zamanı, masal 2022, masal 7 yaş, #DijitalYayınlar #SesliMasal #Leo #Neo #Masal

Sivrisinek ile Aslan - Masal Kitabım (4+ Yaş) @Diyanet Yayınları

Sivrisinek ile Aslan - Masal Kitabım (4+ Yaş) @Diyanet Yayınları

Masal Kitabım - Sivrisinek ile Aslan - 2. Masal Vaktiyle ormanın birinde kendini beğenmiş bir sivrisinek yaşarmış. Bu sivrisinek, kendini kral sanır, önüne gelene kafa tutarmış. Bir gün yine yuvasından çıkmış, ağaçların arasında vızıldayarak uçuyormuş. * * * Devamı Videoda 😊 “Masal Kitabım” adlı eser; güzel ahlak, erdemler ve karakter gelişimine katkıda bulunabilecek masallardan oluşuyor. Kitapta özgün çalışmaların yanı sıra, dünya klasiklerinden seçmelerin olduğu 80 adet masal yer alıyor. Yazar: Nehir Aydın Gökduman Seslendiren: Büşra Ünsal Yetgindağ Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Diğer Masalları Dinlemek İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://youtube.com/playlist?list=PL6NHp-xVbZGczLuLtzlflPTzKAzhLCZLh Masal Kitabını Okumak İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=4010 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet masal dinle, masal izle, masal aç, masal böyle başlamış, çok güzel masallar, masal dinleme, masal güzel, masal hikaye, masal kitabı, masal kısa, masal oku, masal türkçe, masal tadında, masal videoları, sesli masal, masal zamanı, masal 2022, masal 7 yaş, #DijitalYayınlar #SesliMasal #Sivrisinek #Aslan #Masal

kategoriAyrım

Adem Peygamberin Hikayesi - Sesli Hikaye - (7+ Yaş) - @Diyanet Yayınları

Adem Peygamberin Hikayesi - (7+ Yaş) - Sesli Hikaye Yazar: Özkan Öze Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=293 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

Davut Peygamberin Hikayesi - Sesli Hikaye - (7+ Yaş) -  @Diyanet Yayınları

Davut Peygamberin Hikayesi - Sesli Hikaye - (7+ Yaş) - @Diyanet Yayınları

Davut Peygamberin Hikayesi - (7+ Yaş) - Sesli Hikaye Yazar: Özkan Öze Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=300 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

Eyyüp Peygamberin Hikayesi -Sesli Hikaye - (7+ Yaş) -  @Diyanet Yayınları

Eyyüp Peygamberin Hikayesi -Sesli Hikaye - (7+ Yaş) - @Diyanet Yayınları

Eyyüp Peygamberin Hikayesi - (7+ Yaş) - Sesli Hikaye Yazar: Özkan Öze Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=302 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

İbrahim Peygamberin Hikayesi - Sesli Hikaye - (7+ Yaş) -  @Diyanet Yayınları

İbrahim Peygamberin Hikayesi - Sesli Hikaye - (7+ Yaş) - @Diyanet Yayınları

İbrahim Peygamberin Hikayesi - (7+ Yaş) - Sesli Hikaye Yazar: Özkan Öze Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=314 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

İsa Peygamberin Hikayesi - Sesli Hikaye - (7+ Yaş) -  @Diyanet Yayınları

İsa Peygamberin Hikayesi - Sesli Hikaye - (7+ Yaş) - @Diyanet Yayınları

İsa Peygamberin Hikayesi - (7+ Yaş) - Sesli Hikaye Yazar: Özkan Öze Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=315 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

kategoriAyrım

Bizim İçin Dua Eden Melekler - İçimizdeki İyilik Sesi - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - 1. Hikaye - İçimizdeki İyilik Sesi - (10+) - Sesli Hikaye Yazar: Elif Arslan Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 : (Sayfa 09-14) 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=297 🔔 Özgün içerikler için Diyanet Yayınları kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Onlar Hep Yanımızda - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Onlar Hep Yanımızda - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - 2. Hikaye - Onlar Hep Yanımızda - (10+) - Sesli Hikaye Yazar: Elif Arslan Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 : (Sayfa 15-23) 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=297 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Mahallenin Melek Kardeşleri - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Mahallenin Melek Kardeşleri - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - 3. Hikaye - Mahallenin Melek Kardeşleri - (10+) - Sesli Hikaye Yazar: Elif Arslan Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 : (Sayfa 23-27) 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=297 🔔 Özgün içerikler için Diyanet Yayınları kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Mesaj Getiren Melek - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Mesaj Getiren Melek - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - 4. Hikaye - Mesaj Getiren Melek - (10+) - Sesli Hikaye Yazar: Elif Arslan Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 : (Sayfa 28-38) 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=297 🔔 Özgün içerikler için Diyanet Yayınları kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Kim Yapıyor? - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - Kim Yapıyor? - Sesli Hikaye - (10+)

Bizim İçin Dua Eden Melekler - 5. Hikaye - Kim Yapıyor? - (10+) - Sesli Hikaye Yazar: Elif Arslan Seslendiren: Nalan Soysal Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Resimli Hikayeyi Okumak İçin Tıklayın 😊 : (Sayfa 39-41) 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 🔻 https://yayin.diyanet.gov.tr/Product/Detail?productId=297 🔔 Özgün içerikler için @DiyanetDijital kanalına abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki web sitemizden ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz... 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://www.facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://www.instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #SesliHikaye #DiyanetÇocuk

kategoriAyrım

İSLAM İLMİHALİ - ÖN SÖZ - Sesli Kitap

Her Müslümanın öğrenmesi gereken dinî bilgilerin yer aldığı ve sahasında büyük bir ihtiyacı karşılayan bu kitap, dinimizin inanç esasları ve ibadetlerini ayrıntılı olarak ele alıyor, Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgilere yer verirken, günlük hayatımızda karşılaşılan birtakım konular ile çok tartışılan bazı dinî meselelere açıklık getiriyor. İman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlakın önemi ve ahlaki görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığında kısaca izah ediliyor. Muteber kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan İslam İlmihali, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dille yazılmış, dinî terimler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiştir. İslam İlmihali: Lütfi Şentürk Seyfettin Yazıcı Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Seslendiren: Ebubekir Babacan #DijitalYayınlar #SesliKitap #İlmihal

İSLAM İLMİHALİ - BİRİNCİ BÖLÜM - İTİKAD - Sesli Kitap

İSLAM İLMİHALİ - BİRİNCİ BÖLÜM - İTİKAD - Sesli Kitap

Her Müslümanın öğrenmesi gereken dinî bilgilerin yer aldığı ve sahasında büyük bir ihtiyacı karşılayan bu kitap, dinimizin inanç esasları ve ibadetlerini ayrıntılı olarak ele alıyor, Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgilere yer verirken, günlük hayatımızda karşılaşılan birtakım konular ile çok tartışılan bazı dinî meselelere açıklık getiriyor. İman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlakın önemi ve ahlaki görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığında kısaca izah ediliyor. Muteber kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan İslam İlmihali, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dille yazılmış, dinî terimler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiştir. 00:00:00 Tanıtım 00:00:18 İTİKAD DİN ve DİNE OLAN İHTİYAÇ 00:00:29 Din Nedir? 00:01:57 Dine Olan İhtiyaç 00:09:10 Dinin Kaynağı 00:10:27 İlahi Dinler ve Özellikleri 00:12:22 İslam Dini ve Diğer Semavi Dinler İSLÂM’DA MEZHEPLER 00:20:19 Mezhep Nedir? 00:22:23 İtikadda Mezhepler 00:25:16 Amelde Mezhepler 00:29:36 Dinî Hükümlerin Kaynakları (Şer’î Deliller) 00:29:58 Kitap 00:32:04 Sünnet 00:38:04 İcma 00:40:23 Kıyas 00:41:52 İMAN 00:44:07 Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şahadet 00:45:34 İman ile Amel Arasındaki Bağ 00:47:28 İmanın Sahih ve Makbul Olmasının Şartları 00:48:43 İman, Huzur ve Mutluluk Kaynağıdır 00:50:00 Tasdik Eden ve İnkâr Eden İnsanlar 00:50:51 İMAN ESASLARI 00:52:01 Allah’a İman 01:06:40 Meleklere İman 01:14:25 Kitaplara İman 01:36:54 Peygamberlere İman 01:52:43 Ahirete İman 02:11:26 Kader ve Kaza’ya İman #DijitalYayınlar #SesliKitap #İtikad #İlmihal

İSLAM İLMİHALİ - İKİNCİ BÖLÜM - İBADET 15/1 İBADET - Sesli Kitap

İSLAM İLMİHALİ - İKİNCİ BÖLÜM - İBADET 15/1 İBADET - Sesli Kitap

Her Müslümanın öğrenmesi gereken dinî bilgilerin yer aldığı ve sahasında büyük bir ihtiyacı karşılayan bu kitap, dinimizin inanç esasları ve ibadetlerini ayrıntılı olarak ele alıyor, Müslümanların sakınması gereken haramlar ve günahlar hakkında gerekli bilgilere yer verirken, günlük hayatımızda karşılaşılan birtakım konular ile çok tartışılan bazı dinî meselelere açıklık getiriyor. İman ve ibadetlerle çok yakın bağlantısı bulunan ahlakın önemi ve ahlaki görevlerimiz ayet ve hadislerin ışığında kısaca izah ediliyor. Muteber kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan İslam İlmihali, herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dille yazılmış, dinî terimler mümkün olduğu kadar sadeleştirilmiştir. 00:00 Tanıtım 00:21 İBADET 01:21 İbadete İhtiyacımız Vardır 05:38 İbadetlerin Faydaları 09:29 İbadetin Çeşitleri 09:43 Bedenî İbadetler 10:09 Mali İbadetler #DijitalYayınlar #SesliKitap #İbadet #İlmihal

İSLAM İLMİHALİ - İBADET 15/2 İSLAM - Sesli Kitap

İSLAM İLMİHALİ - İBADET 15/2 İSLAM - Sesli Kitap

00:00 Tanıtım 00:18 İslam 01:04 İslam’ın Şartları 03:18 Mükellef 05:40 Mükellefin İşleri (Ef’âl-i Mükellefin) 05:52 Farz 07:34 Vacib 08:06 Sünnet 09:48 Müstehab (Mendub) 10:16 Mübah 10:36 Haram 11:05 Mekruh 11:52 Müfsid #DijitalYayınlar #SesliKitap #İslam #İlmihal

İSLAM İLMİHALİ - İBADET 15/3 TEMİZLİK - Sesli Kitap

İSLAM İLMİHALİ - İBADET 15/3 TEMİZLİK - Sesli Kitap

00:00 Tanıtım 00:21 Temizliğin Önemi 04:04 Temizliğin Çeşitleri 04:11 Hadesten Taharet 05:03 Necasetten Taharet #DijitalYayınlar #SesliKitap #Temizlik #İlmihal

kayıtCizgisi

HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI - 15/1 - Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM - Sesli Kitap

[ ● HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ ORTAM ● ] 00:00:00 Tanıtım 00:00:18 HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLDİĞİ ORTAM 00:01:11 Coğrafî Durum 00:05:03 Siyasî Durum 00:45:41 Sosyal ve Kültürel Durum 01:24:31 Ekonomik Durum #DijitalYayınlar #SesliKitap

HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI - 15/2 - Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM - Sesli Kitap

HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI - 15/2 - Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM - Sesli Kitap

[ ● PEYGAMBERLİĞİNE KADAR HZ. MUHAMMED ● ] 00:00:00 Tanıtım 00:00:18 Ailesi 00:07:28 Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği 00:29:19 Hz. Hatice ile Evliliği 00:38:42 Kâbe Hakemliği 00:42:34 Hz. Muhammed’in Peygamberlikten Önceki Hayatının ve Kişiliğinin Temel Özellikleri #DijitalYayınlar #SesliKitap

HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI - 15/3 - Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM - Sesli Kitap

HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI - 15/3 - Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM - Sesli Kitap

[ ● PEYGAMBERLİĞİN MEKKE DÖNEMİ ● ] 00:00:00 Tanıtım 00:00:19 Hz. Muhammed’in Peygamber Olarak Görevlendirilişi 00:08:30 İslâm’a Davet ve İlk Müslümanlar 00:25:01 Müşriklerin Tepkisi 00:37:53 Müşriklerin Uzlaşma Teklifleri 00:42:52 Muhalefet Sebepleri 00:51:08 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşları 00:58:45 Habeşistan’a Birinci Hicret 01:06:29 Habeşistan’a İkinci Hicret 01:12:04 Hâşimoğullarına Boykot 01:16:43 Hüzün Yılı 01:19:20 Sakif Kabilesini Ziyaret 01:25:02 İsrâ ve Mi’rac 01:26:15 Akabe Bîatları 01:31:57 Hz. Peygamber’in Mekke Dönemindeki Mesajına Toplu Bir Bakış #DijitalYayınlar #SesliKitap

HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI - 15/4 - Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM - Sesli Kitap

HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI - 15/4 - Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM - Sesli Kitap

[ ● HİCRET VE MEDİNE’DE İSLÂM TOPLUMUNUN OLUŞUMU ● ] 00:00:00 Tanıtım 00:00:20 Hicret 00:24:37 Hicret Esnasında Medine 00:42:20 Kurumsallaşma Sürecinin Başlaması 01:15:20 Hicretin İlk Yıllarında Diğer Bazı Önemli Gelişmeler #DijitalYayınlar #SesliKitap

HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI - 15/5 - Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM - Sesli Kitap

HZ. MUHAMMED VE EVRENSEL MESAJI - 15/5 - Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM - Sesli Kitap

[ ● HZ. MUHAMMED’İN İSLÂM’A VE MÜSLÜMANLARA YÖNELİK SALDIRILARLA MÜCADELESİ ● ] 00:00:00 Tanıtım 00:00:21 Müşriklerle İlişkiler 03:10:22 Yahudilerle İlişkiler #DijitalYayınlar #SesliKitap

kayıtCizgisi

HATM-İ ŞERİF TÜRKÇE MEAL 1. CÜZ

00:00 Tanıtım 01:55 Sayfa 2 04:02 Sayfa 3 06:07 Sayfa 4 08:11 Sayfa 5 10:19 Sayfa 6 12:22 Sayfa 7 14:21 Sayfa 8 15:59 Sayfa 9 17:58 Sayfa 10 20:06 Sayfa 11 21:53 Sayfa 12 23:49 Sayfa 13 25:39 Sayfa 14 27:31 Sayfa 15 29:22 Sayfa 16 31:16 Sayfa 17 33:29 Sayfa 18 35:05 Sayfa 19 38:01 Sayfa 20 Fatiha suresi ile başlayan ve Bakara suresi ile devam eden 1. Cüz’ün genel anlamda üç mesajı bulunur. İlki hamd bilincidir. İlk ve son Sözümüz Yüce Allah’a hamd ve teşekkür olmalıdır. Kur’ân, Fatiha suresi ile başlar. Bu surede Kur’an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi, diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd (Allah’a teşekkür) ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur’ân’ın üç temel konusu olan; tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresi ile Allah’a söz veririz: “(Ey Rabbimiz)! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.” Sonra bir dua ile (aslında en önemli duadır bu) Allah’a yöneliriz: “Bizi doğru yoldan ayırma.” Sure bu şekilde Allah’a kulluk sözü (ahid) ve yardım isteme (dua) bilinci ile tamamlanır. İkincisi takva bilincidir. Kur’ân, sorumluluk (takva) bilinci taşıyan insanlara rehberlik eder. Bu cüzde Fatiha’dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur’ân’ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur’an’ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar: a. Kur’ân’ın rehberliğini kabul edip takva (sorumluluk) bilincine ulaşan müminler, b. Bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kâfirler (kalpleri mü- hürlü kişiler) c. Vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar Üçüncüsü tarih bilincidir. İlk insan bir peygamberdir, Hz. Adem’le birlikte tarihte bütün peygamberler insanlara rehberlik etmişlerdir: Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleri ile ilgili tarihten iki örnek verilir; bunlar âdeta tarihin kırılma noktalarıdır: a. İlk Dönem: İlk insan Hz. Adem ile başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hz. Adem ve eşini kandırması ile cennetten yeryüzüne indirilen insan ile ebedî düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. b. Orta Dönem: İsrailoğulları ile devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu/sorumluluğu verilen Hz. Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Âdeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

HATM-İ ŞERİF TÜRKÇE MEAL 2. CÜZ

HATM-İ ŞERİF TÜRKÇE MEAL 2. CÜZ

2. Cüz’de; Bakara suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Önceki cüzde İsrailoğullarının hatalarından ve günahlarından bahsedildi. Bunlar Kitabı ve Peygamber’in yolunu terk etmekten kaynaklanıyordu. Bu cüzde de Muhammed (a.s.) ümmetine aynı hatalara düşmemeleri için temel ahkam konuları hatırlatılmaktadır. 2. Cüz’ün genel anlamda üç mesajı bulunur. İlki ibadet bilincidir. Vahyin rehberliğinde sadece Allah’a kulluk edilmelidir: Burada namaz, oruç, hac ve infak konuları anlatılır. Hz. Adem (a.s.)’den itibaren emredilen temel ibadetler ile insanlık tarih boyu eğitilmiştir. Son din İslam ile bu eğitim mükemmele ulaşmıştır. İkincisi helal kazanç ve aile bilincidir. Vahyin rehberliğinde helal kazanmak ve iyi bir aile kurmak gerekir: Ticaret, helal gıda-helal kazanç, faizden kaçınmak, evlilik ve boşanma adabı, süt akrabalığı, yemin ve vasiyet gibi konular açıklanır. İnsanın sosyal hayatı vahye göre yeniden düzenlenir. Üçüncüsü günah işlememe bilincidir. Vahyin rehberliğinde salih bir insan olmak gerekir: İnsan öldürmenin günahı ve cezası gibi bazı konular aktarılır ve her konuda Müslümanca tavır göstermemiz istenir. Çünkü günah ve suç oranının yükseldiği toplumlarda can/mal güvenliği ve bereket ortadan kalkar.

HATM-İ ŞERİF TÜRKÇE MEAL 3. CÜZ

HATM-İ ŞERİF TÜRKÇE MEAL 3. CÜZ

3. Cüz’de; Bakara suresinin son tarafı ve Al-i İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. 3. Cüz’ün genel anlamda üç mesajı bulunur. İlki tevhid inancı ve dua bilincidir. Vahyin rehberliğinde muvahhid bir insan olmak ve her zamana Allah’a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili iki bölüm bulunmaktadır: a. Birisi Ayetü’l-kürsidir ki, bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah’ın gücü ve otoritesi tanıtılır. b. Diğeri de Bakara suresinin Amene’r-rasulü olarak bilinen son iki ayetidir; burada da iman yenileme ve söz verme, ayrıca hayatî bir dua bulunmaktadır. İkincisi ahiret bilincidir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır: Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konu ise diriliş örnekleridir. Allah Teâlâ insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hz. İbrahim (a. s.) ve Hz. Uzeyr (a. s.) döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride gelecek olan Ashab-ı Kehf’tir. Üçüncüsü Allah’a teslimiyet bilincidir. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak gerekir: Al-i İmran suresi; Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur’ân ayetlerinin muhkem (açık) ve müteşabih (kapalı) olarak iki kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere gelince onlara sadece iman edilir; yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hz. İsa’nın babasız doğuşu da bu müteşabih konulardandır ve Allah’ın bir mucizesidir. Önceki ehl-i kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde (ahkamda) hata ettiler, Hristiyanlar da müteşabih (kapalı, mucizevî) konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hz. İsa’nın doğuşu ve gençliği anlatılır, sonra da konu şu ayetle tamamlanır. ‘İsa’nın durumu Adem’in durumu gibidir. Allah Adem’i topraktan yarattı..’ Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir: Siz Hz. İsa’nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen ‘Tanrı’nın oğlu’ dediniz, haşa.. Halbuki onun durumu Hz. Adem’in durumu gibidir, mucizedir. Ayrıca Hz. Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hz. İsa da bir insandır ve insan peygamberdir.

HATM-İ ŞERİF TÜRKÇE MEAL 4. CÜZ

HATM-İ ŞERİF TÜRKÇE MEAL 4. CÜZ

4. Cüz’de; Al-i İmran suresinin son tarafı ve Nisa suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Genel anlamda üç mesajı bulunur: İlki tebliğdir. Al-i İmran suresinin baş tarafında Hristiyanların hatalarından bahsedildi. Bu hataları; a. Müteşabih (akılla bilinmeyen/karmaşık) konularda tevil yapmaları, b. Babasız doğmasından dolayı Hz. İsa’ya Tanrı’nın oğlu demeleri, c. Bir de ruhbanlık diye bir sınıf uydurup tebliğ ve cihadı terk etmeleriydi (toplumdaki ve dünyadaki kötülüklere ve haksızlıklara sessiz kalmalarıydı). Onların müteşabihdeki hatalarına; Hz. Adem’in de annesiz ve babasız yaratıldığı halde ona Tanrı’nın oğlu denilmediği hatırlatılıp, Hz. İsa’nın da aynı şekilde yaratıldığı ve onun da insan olduğu açıklandı. Bu cüzde ise onların ikinci hatası ruhbanlığa cevap verilmektedir. Ruhbanlıkla bir köşeye çekilme yerine, ülke içinde tebliğ yapılması, ülke dışından gelen saldırılara karşı da cihad ve savaş yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Savaşın birtakım sonuçları ve problemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yenilmek ve mağlubiyettir. Allahu Teâlâ burada, Uhud savaşının sonucu üzerinden Müslümanların nasıl davranmaları ve münafıkların propagandasına karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır İkincisi Allah’ın takdirine teslimiyettir. Bu cüzün sonunda ise güzel bir dua vardır (bk. Âl-i İmran, 3/191- 194). Bakara suresindeki muhkem ayetlerde hata yapılmaması, hataların affedilmesi ile ilgili duadan sonra Âl-i İmran suresinde de müteşabih konularda hata yapılmaması ile ilgili bir dua bulunmaktadır. Bunun çaresinin Allah’ın gücünü/otoritesini anlamak ve teslim olmaktan geçtiği açıklanmaktadır. Üçüncüsü ise toplumsal hak bilincidir. Ayrıca bu cüzde Nisa suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Nisa suresinde savaş sonrası toplumdaki problemler ve çözüm yolları anlatılmakta; yetimler, miras, vasiyet ve ahlaki seviyenin korunması ile ilgili hükümler açıklanmakta ve şahsiyetli bir toplumun inşası emredilmektedir.

HATM-İ ŞERİF TÜRKÇE MEAL 5. CÜZ

HATM-İ ŞERİF TÜRKÇE MEAL 5. CÜZ

5.Cüz’de Nisa suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Nisa suresinin baş tarafındaki aile hukuku konuları burada da devam etmektedir. Genel anlamda üç mesajı bulunur. İlki evlilikte hak bilincidir. Evlenilmesi yasak olan kadınlar (mahremlik, süt akrabalığı veya başkasıyla evli olanlar), helal kazanç, aile içi sorumluluk ve kocanın görevleri, ibadet bilinci, içki gibi zararlı alışkanlıkları terk ve tevhid bilincinin oluşması... İkincisi savaşta hak-adalet bilincidir. Zalimlere karşı savaş, mazlumları korumak, savaşta vakit namazlarını kılma şekli (kasr-ı salat ve salat-ı havf (Nisa, 4/101-102), ayrıca Allah’ı sürekli zikretmek (Nisa, 4/103) ve sabırlı (dayanıklı/dirençli olmak) Üçüncüsü ise strateji bilincidir. Amaçları İslam’ı yok etmek olduğu halde Müslüman görünen münafıkların nifak hareketleri bilinmeli, onlarla meşru bir şekilde mücadele edilmelidir. Müslüman Allah yolunda samimi olarak çevresine güzel bir örnek olmalı, selamı yaymalı, iyilik ve güzellikte sağduyulu insanlarla birlikte hareket etmeli, toplumsal sorunlara duyarlı olmalı, dünyevi arzulara kapılmadan ihsan sahibi olarak hayatında doğru stratejiler geliştirilmelidir

kayıtCizgisi

YÛSUF SURESİ -Türkçe Meal

● Mushaftaki sıralamada 12. iniş sırasına göre 53. sûre olan Yusuf sûresi, 111 ayetten oluşmakta olup Mekke döneminde inmiştir. Kur’an’da baştan sona kadar bir tek konuyu anlatan tek sûre budur. Yahudilerin telkini ile Mekke müşriklerinin Hz. Peygamber’e, “İsrâiloğulları Mısır’a niçin gittiler?” şeklindeki sorusuna cevap olarak veya Müslümanların Resûlullah’tan bir kıssa anlatmasını istemeleri üzerine indiği rivayet edilmiştir. ● İlk üç âyette bu sûredeki âyetlerin Kur’an-ı Kerîm’in âyetleri olduğu, Kur’an’ın Arap diliyle indirildiği ve bu sûrede kıssaların en güzelinin anlatılacağı bildirilmektedir. Bundan sonra 101. âyete kadar Hz. Yûsuf’un kıssası anlatılmıştır. Kıssada Hz. Yûsuf’un, kardeşleri tarafından kuyuya atılması, onu kuyudan çıkaran kafile tarafından Mısır’da köle olarak satılması, bir iftira sonucu cezaevine girmesi, Mısır kralının gördüğü rüyayı yorumlaması neticesinde cezaevinden çıkarılıp maliyeden sorumlu yüksek düzeyde yöneticiliğe getirilmesi, uzun süreli bir ayrılıktan sonra babası ve kardeşleriyle tekrar buluşması gibi konular ele alınmıştır. Daha sonraki âyetlerde ise müminlere müjde ve öğütler verilmektedir. Kur’an’ın tüm kıssalarında olduğu gibi bu sûrede anlatılan Hz. Yûsuf kıssasında ibretler vardır.

MERYEM SÛRESİ - Türkçe Meal

MERYEM SÛRESİ - Türkçe Meal

● Mushaftaki sıralamada 19. iniş sırasına göre 44. sûre olup 98 âyettir. Sûre, Hz. Meryem’in, oğlu İsa’yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Mekke döneminin 4. yılında inmiş olmakla birlikte 58 ve 71. âyetlerinin Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (İbn Âşûr, XVI, 57-58). ● Sûre genel olarak tevhid inancının doğruluğunu ve peygamberlik müessesesinin gerçekliğini ispatlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda sûrede Yahudilerin Hz. Meryem ve oğlu Hz. Îsâ hakkındaki iftiralarının reddedilmesi, Zekeriyyâ aleyhisselâma –ihtiyar olmasına rağmen– oğlu Yahyâ’nın verilmesi, Hz. Meryem’in –Allah’ın bir mûcizesi olarak– Hz. Îsâ’yı babasız dünyaya getirmesi, Hz. İbrâhim, Hz. Mûsâ, Hz. Hârûn ve diğer bazı peygamberlerin hak dine davet yolunda harcadıkları çaba dile getirilmektedir.

TÂ-HÂ SÛRESİ - Türkçe Meal

TÂ-HÂ SÛRESİ - Türkçe Meal

● Mushaftaki sıralamada 20. iniş sırasına göre 45. sûre olup 135 âyettir. Sûre, adını birinci âyette yer alan harflerden almıştır. Sûre Mekke’de inmiş olmakla birlikte 130 ve 131. âyetlerinin Medine’de nâzil olduğuna dair bir rivayet de vardır. Hz. Ömer’in İslâmiyet’i kabul edişiyle ilgili meşhur rivayette Hz. Ömer’in, kız kardeşi ve eniştesinin evine baskın yaptığında işittiği ve çok etkilendiği âyetlerin Tâhâ sûresinin âyetleri olduğu ve bu olayın peygamberliğin beşinci yılında cereyan ettiği dikkate alınarak, genellikle Mekke döneminin ortalarına doğru indiği kabul edilir. Kaynaklarda nüzûlü için belirli bir sebepten söz edilmez. Geldiği dönemin şartları ve sûrenin içeriği, Hz. Peygamber’e ve müminlere teselli verip onların moralini yükseltmeyi amaçladığını göstermektedir. ● Hz. Peygamber’in mâneviyatını yükselten ve Allah’ın kudretine dikkat çeken ifadelerle başlanmış, ardından Hz. Mûsâ’nın Firavun’la mücadelesine, Cenâb-ı Hakk’ın İsrâiloğulları’na lütfettiği nimetlere ve onların hatalı tutumlarına geniş bir biçimde yer verilmiştir. Daha sonra Hz. Âdem’in yaratılışına, şeytanın onu ve eşini kandırıp cennetten çıkmalarına sebep oluşuna değinilmiş, inkârcıların karşılaşacakları âkıbet hatırlatılmış ve ebedî mutluluğun Allah’a saygıda kusur etmekten sakınanların olacağı belirtilmiştir. ● Hz. Peygamber’den rivayet edilen bir hadise göre, Tâhâ ve Yâsîn sûrelerini işiten melekler şöyle demişlerdir: Bunların kendilerine gönderileceği ümmete ne mutlu, bunları taşıyan gönüllere ne mutlu, bunları okuyan dillere ne mutlu!” (Dârimî, “Fezâ­ilü’l-Kur’ân”, 20).

ENBİYÂ SÛRESİ - Türkçe Meal

ENBİYÂ SÛRESİ - Türkçe Meal

● Mushaftaki sıralamada 21. iniş sırasına göre 73. sûre olup. 112 âyettir. “Enbiyâ”, kelimesi peygamberler anlamına gelmektedir. Mekke döneminde indiği kabul edilir. Zira Abdullah b. Mes‘ûd, “Benî İsrâil (İsrâ), Kehf, Meryem, Tâhâ ve Enbiyâ sûreleri, benim Mekke’de ilk öğrendiğim güzel sûrelerdir” demiştir (Buhârî, “Tefsîr”, 21/1). Bazı müfessirler ise 44. âyetinin Medine döneminde nâzil olduğu kanaatindedir. ● Sûrede Allah’ın birliğinin yanı sıra O’nun eş, ortak ve çocuk edinmekten münezzeh olduğu; vahiy, peygamberlik ve insanların vahiy karşısındaki tutumu, kıyamet alâmetleri, kıyamet halleri, öldükten sonra dirilme ve hesap verme gibi İslâm’ın temel inançları ele alınmaktadır. Ayrıca insanlarda ve kâinatta Allah’ın kudretini gösteren delillere, Allah’ın büyüklüğüne, kâinatın bütünlüğü ve düzeni ile Allah’ın birliği arasında bir irtibat bulunduğuna dikkat çekilmektedir. Bu arada hayat ve ölüm konularına yer verilmekte, hiçbir insanın ebedî olarak yaşayamayacağı hatırlatılarak insanların bu gerçek ışığında davranmaları istenmektedir. Peygamberleri yalanlayan önceki kavimlerin helâk oldukları, sonrakilerin onların yurtlarını ve kalıntılarını gördükleri halde ibret almadıkları için cezaya çarptırıldıkları bildirilmektedir. Hz. İbrâhim’in putperest kavmiyle olan mücadelesine, bazı peygamberlerin kıssalarından kesitlere yer verilmekte, son olarak da Hz. Muhammed aleyhisselâmın âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber olduğu ifade edilmekte ve davetinin esasları açıklanmaktadır.

FÂTİHA SURESİ - Türkçe Meal

FÂTİHA SURESİ - Türkçe Meal

● Yedi âyetten oluşan Fâtiha sûresi, Mushafta birinci, nüzûl sıralamasında ise 5. sûredir. Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke’de nâzil olduğu hususunda ittifak vardır. Kaynaklarda bu sûrenin nüzûl sebebiyle ilgili özel bir olay anlatılmamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Fâtiha sûresi, baştanbaşa eşsiz güzellikte bir dua ve bir yakarıştır. Kur’an’ın içerdiği esaslar, öz olarak bu sûrede bulunmaktadır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Bu sûre ilâhî kitabın bütün amaçlarını; getirdiği mâna, bilgi ve hükümleri özet halinde ihtiva etmektedir. Kur’an-ı Kerîm’in gönderiliş amacı insanların dünya hayatını düzene koymak ve iyi (ilâhî irade, rızâ ve düzene uygun) bir dünya hayatından sonra ebedî saadeti sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için: 1. Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır. 2. Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların kaynağının “yaratıcı, varlığı zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah” olduğunun bilinmesine bağlıdır. 3. Bu iman, bilgi ve şuuru desteklemek üzere de mükâfat ve ceza vaadi gerekir. Sûrenin başından “yevmi’d-dîn”e kadar birincisi, “müstakîm”e kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da mükâfat ve ceza vaadi ile –konuları desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ibret alınmasını sağlamak üzere verilen– Kur’an kıssalarının özü veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Bu sûrede yer alan “Hamd Allah’a mahsustur” cümlesi Allah Teâlâ’nın kendisini hamde (övgü, yüceltme) lâyık kılan bütün yetkinlik sıfatlarını; “âlemlerin rabbi” ifadesi diğer yaratma ve fiil sıfatlarını; “rahmân ve rahîm” isimleri Allah’ın insanlara rahmet ve merhametinden kaynaklanan din kurallarını; “ceza ve hesap gününün sahibi” nitelemesi kıyamet hallerini ve âhiret âlemini; “Yalnız sana kulluk ederiz” kısmı iman, ibadet ve sosyal düzeni; “Yalnız senden yardım dileriz” cümlesi amellerde ihlâsı ve tevhidi ifade etmektedir. “Bizi doğru yola ilet” cümlesi ibadet, nizam, düşünce ve ahlâk çerçevesini, “nimete erdirdiklerinin yoluna...” kısmı gelip geçmiş örnek nesilleri, millet ve toplulukları; “gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil” bölümü ise kötü örnek teşkil eden ve hallerinden ibret alınması gereken geçmiş toplulukları içine almaktadır.

kayıtCizgisi

HATM-İ ŞERİF 1.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

Fatiha suresi ile başlayan ve Bakara suresi ile devam eden 1. Cüz’ün genel anlamda üç mesajı bulunur. İlki hamd bilincidir. İlk ve son Sözümüz Yüce Allah’a hamd ve teşekkür olmalıdır. Kur’ân, Fatiha suresi ile başlar. Bu surede Kur’an hakkında çok önemli özet bilgiler verilir. Fatiha suresi, diğer surelerin bir anahtarı niteliğindedir. Öncelikle düşünme ve dua adabı öğretilir. Besmele ile başlayıp hamd (Allah’a teşekkür) ile devam etmek bu eğitimin bir parçasıdır. Bu surede Kur’ân’ın üç temel konusu olan; tevhid, risalet ve ahiret özetlenir. Ayrıca her gün Fatiha suresi ile Allah’a söz veririz: “(Ey Rabbimiz)! Biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.” Sonra bir dua ile (aslında en önemli duadır bu) Allah’a yöneliriz: “Bizi doğru yoldan ayırma.” Sure bu şekilde Allah’a kulluk sözü (ahid) ve yardım isteme (dua) bilinci ile tamamlanır. İkincisi takva bilincidir. Kur’ân, sorumluluk (takva) bilinci taşıyan insanlara rehberlik eder. Bu cüzde Fatiha’dan sonra Bakara suresi gelir. Bakara, Kur’ân’ın en uzun suresidir. Sure girişinde Kur’an’ın rehberlik misyonundan bahsedilir. Buna göre 3 grup insan ortaya çıkar: a. Kur’ân’ın rehberliğini kabul edip takva (sorumluluk) bilincine ulaşan müminler, b. Bu rehberliği kesinlikle kabul etmeyip reddeden ve vahye karşı gözünü, kulağını ve kalbini kapatan kâfirler (kalpleri mü- hürlü kişiler) c. Vahyi kabul etmiş gibi görünen kalpleri hastalıklı, korkak ve şahsiyetsiz münafıklar Üçüncüsü tarih bilincidir. İlk insan bir peygamberdir, Hz. Adem’le birlikte tarihte bütün peygamberler insanlara rehberlik etmişlerdir: Bu kısımda vahyin muhatabı insanlar ve davranış biçimleri ile ilgili tarihten iki örnek verilir; bunlar âdeta tarihin kırılma noktalarıdır: a. İlk Dönem: İlk insan Hz. Adem ile başlayan tevhid ve şirk mücadelesi görülür. Hz. Adem ve eşini kandırması ile cennetten yeryüzüne indirilen insan ile ebedî düşmanı şeytan arasındaki savaşın başlama dönemidir. b. Orta Dönem: İsrailoğulları ile devam eden tevhid ve şirk mücadelesi dönemidir. Bu dönemde kendilerine vahiy toplumu misyonu/sorumluluğu verilen Hz. Musa ile İsrailoğulları ve onların başarısız olmalarına sebep olan etkenler anlatılır. Âdeta Muhammed ümmetinden bu hatalara düşmemeleri istenir.

HATM-İ ŞERİF 2.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

HATM-İ ŞERİF 2.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

2. Cüz’de; Bakara suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Önceki cüzde İsrailoğullarının hatalarından ve günahlarından bahsedildi. Bunlar Kitabı ve Peygamber’in yolunu terk etmekten kaynaklanıyordu. Bu cüzde de Muhammed (a.s.) ümmetine aynı hatalara düşmemeleri için temel ahkam konuları hatırlatılmaktadır. 2. Cüz’ün genel anlamda üç mesajı bulunur. İlki ibadet bilincidir. Vahyin rehberliğinde sadece Allah’a kulluk edilmelidir: Burada namaz, oruç, hac ve infak konuları anlatılır. Hz. Adem (a.s.)’den itibaren emredilen temel ibadetler ile insanlık tarih boyu eğitilmiştir. Son din İslam ile bu eğitim mükemmele ulaşmıştır. İkincisi helal kazanç ve aile bilincidir. Vahyin rehberliğinde helal kazanmak ve iyi bir aile kurmak gerekir: Ticaret, helal gıda-helal kazanç, faizden kaçınmak, evlilik ve boşanma adabı, süt akrabalığı, yemin ve vasiyet gibi konular açıklanır. İnsanın sosyal hayatı vahye göre yeniden düzenlenir. Üçüncüsü günah işlememe bilincidir. Vahyin rehberliğinde salih bir insan olmak gerekir: İnsan öldürmenin günahı ve cezası gibi bazı konular aktarılır ve her konuda Müslümanca tavır göstermemiz istenir. Çünkü günah ve suç oranının yükseldiği toplumlarda can/mal güvenliği ve bereket ortadan kalkar.

HATM-İ ŞERİF 3.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

HATM-İ ŞERİF 3.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

3. Cüz’de; Bakara suresinin son tarafı ve Al-i İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. 3. Cüz’ün genel anlamda üç mesajı bulunur. İlki tevhid inancı ve dua bilincidir. Vahyin rehberliğinde muvahhid bir insan olmak ve her zamana Allah’a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili iki bölüm bulunmaktadır: a. Birisi Ayetü’l-kürsidir ki, bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah’ın gücü ve otoritesi tanıtılır. b. Diğeri de Bakara suresinin Amene’r-rasulü olarak bilinen son iki ayetidir; burada da iman yenileme ve söz verme, ayrıca hayatî bir dua bulunmaktadır. İkincisi ahiret bilincidir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır: Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konu ise diriliş örnekleridir. Allah Teâlâ insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hz. İbrahim (a. s.) ve Hz. Uzeyr (a. s.) döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride gelecek olan Ashab-ı Kehf’tir. Üçüncüsü Allah’a teslimiyet bilincidir. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak gerekir: Al-i İmran suresi; Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur’ân ayetlerinin muhkem (açık) ve müteşabih (kapalı) olarak iki kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere gelince onlara sadece iman edilir; yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hz. İsa’nın babasız doğuşu da bu müteşabih konulardandır ve Allah’ın bir mucizesidir. Önceki ehl-i kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde (ahkamda) hata ettiler, Hristiyanlar da müteşabih (kapalı, mucizevî) konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hz. İsa’nın doğuşu ve gençliği anlatılır, sonra da konu şu ayetle tamamlanır. ‘İsa’nın durumu Adem’in durumu gibidir. Allah Adem’i topraktan yarattı..’ Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir: Siz Hz. İsa’nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen ‘Tanrı’nın oğlu’ dediniz, haşa.. Halbuki onun durumu Hz. Adem’in durumu gibidir, mucizedir. Ayrıca Hz. Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hz. İsa da bir insandır ve insan peygamberdir.

HATM-İ ŞERİF 4.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

HATM-İ ŞERİF 4.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

4. Cüz’de; Al-i İmran suresinin son tarafı ve Nisa suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Genel anlamda üç mesajı bulunur: İlki tebliğdir. Al-i İmran suresinin baş tarafında Hristiyanların hatalarından bahsedildi. Bu hataları; a. Müteşabih (akılla bilinmeyen/karmaşık) konularda tevil yapmaları, b. Babasız doğmasından dolayı Hz. İsa’ya Tanrı’nın oğlu demeleri, c. Bir de ruhbanlık diye bir sınıf uydurup tebliğ ve cihadı terk etmeleriydi (toplumdaki ve dünyadaki kötülüklere ve haksızlıklara sessiz kalmalarıydı). Onların müteşabihdeki hatalarına; Hz. Adem’in de annesiz ve babasız yaratıldığı halde ona Tanrı’nın oğlu denilmediği hatırlatılıp, Hz. İsa’nın da aynı şekilde yaratıldığı ve onun da insan olduğu açıklandı. Bu cüzde ise onların ikinci hatası ruhbanlığa cevap verilmektedir. Ruhbanlıkla bir köşeye çekilme yerine, ülke içinde tebliğ yapılması, ülke dışından gelen saldırılara karşı da cihad ve savaş yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Savaşın birtakım sonuçları ve problemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yenilmek ve mağlubiyettir. Allahu Teâlâ burada, Uhud savaşının sonucu üzerinden Müslümanların nasıl davranmaları ve münafıkların propagandasına karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır İkincisi Allah’ın takdirine teslimiyettir. Bu cüzün sonunda ise güzel bir dua vardır (bk. Âl-i İmran, 3/191- 194). Bakara suresindeki muhkem ayetlerde hata yapılmaması, hataların affedilmesi ile ilgili duadan sonra Âl-i İmran suresinde de müteşabih konularda hata yapılmaması ile ilgili bir dua bulunmaktadır. Bunun çaresinin Allah’ın gücünü/otoritesini anlamak ve teslim olmaktan geçtiği açıklanmaktadır. Üçüncüsü ise toplumsal hak bilincidir. Ayrıca bu cüzde Nisa suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Nisa suresinde savaş sonrası toplumdaki problemler ve çözüm yolları anlatılmakta; yetimler, miras, vasiyet ve ahlaki seviyenin korunması ile ilgili hükümler açıklanmakta ve şahsiyetli bir toplumun inşası emredilmektedir.

HATM-İ ŞERİF 5.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

HATM-İ ŞERİF 5.CÜZ - Bünyamin TOPÇUOĞLU

5.Cüz’de Nisa suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Nisa suresinin baş tarafındaki aile hukuku konuları burada da devam etmektedir. Genel anlamda üç mesajı bulunur. İlki evlilikte hak bilincidir. Evlenilmesi yasak olan kadınlar (mahremlik, süt akrabalığı veya başkasıyla evli olanlar), helal kazanç, aile içi sorumluluk ve kocanın görevleri, ibadet bilinci, içki gibi zararlı alışkanlıkları terk ve tevhid bilincinin oluşması... İkincisi savaşta hak-adalet bilincidir. Zalimlere karşı savaş, mazlumları korumak, savaşta vakit namazlarını kılma şekli (kasr-ı salat ve salat-ı havf (Nisa, 4/101-102), ayrıca Allah’ı sürekli zikretmek (Nisa, 4/103) ve sabırlı (dayanıklı/dirençli olmak) Üçüncüsü ise strateji bilincidir. Amaçları İslam’ı yok etmek olduğu halde Müslüman görünen münafıkların nifak hareketleri bilinmeli, onlarla meşru bir şekilde mücadele edilmelidir. Müslüman Allah yolunda samimi olarak çevresine güzel bir örnek olmalı, selamı yaymalı, iyilik ve güzellikte sağduyulu insanlarla birlikte hareket etmeli, toplumsal sorunlara duyarlı olmalı, dünyevi arzulara kapılmadan ihsan sahibi olarak hayatında doğru stratejiler geliştirilmelidir.

kayıtCizgisi

FÂTİHA SURESİ

● Yedi âyetten oluşan Fâtiha sûresi, Mushafta birinci, nüzûl sıralamasında ise 5. sûredir. Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke’de nâzil olduğu hususunda ittifak vardır. Kaynaklarda bu sûrenin nüzûl sebebiyle ilgili özel bir olay anlatılmamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına gelen “Fâtiha” adını almıştır. Sûrenin ayrıca “Ümmü’l-Kitab” (Kitab’ın özü) “es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfiye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve “es-Salât” gibi başka adları da vardır. Fâtiha sûresi, baştanbaşa eşsiz güzellikte bir dua ve bir yakarıştır. Kur’an’ın içerdiği esaslar, öz olarak bu sûrede bulunmaktadır. Zira övgü ve yüceltilmeye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun hâkimiyeti, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Bu sûre ilâhî kitabın bütün amaçlarını; getirdiği mâna, bilgi ve hükümleri özet halinde ihtiva etmektedir. Kur’an-ı Kerîm’in gönderiliş amacı insanların dünya hayatını düzene koymak ve iyi (ilâhî irade, rızâ ve düzene uygun) bir dünya hayatından sonra ebedî saadeti sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için: 1. Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır. 2. Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların kaynağının “yaratıcı, varlığı zaruri, kemal sıfatlarına sahip, her çeşit eksiklik ve kusurdan uzak bulunan Allah” olduğunun bilinmesine bağlıdır. 3. Bu iman, bilgi ve şuuru desteklemek üzere de mükâfat ve ceza vaadi gerekir. Sûrenin başından “yevmi’d-dîn”e kadar birincisi, “müstakîm”e kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da mükâfat ve ceza vaadi ile –konuları desteklemek, canlı bir şekilde tasvir etmek ve geçmişten ibret alınmasını sağlamak üzere verilen– Kur’an kıssalarının özü veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Bu sûrede yer alan “Hamd Allah’a mahsustur” cümlesi Allah Teâlâ’nın kendisini hamde (övgü, yüceltme) lâyık kılan bütün yetkinlik sıfatlarını; “âlemlerin rabbi” ifadesi diğer yaratma ve fiil sıfatlarını; “rahmân ve rahîm” isimleri Allah’ın insanlara rahmet ve merhametinden kaynaklanan din kurallarını; “ceza ve hesap gününün sahibi” nitelemesi kıyamet hallerini ve âhiret âlemini; “Yalnız sana kulluk ederiz” kısmı iman, ibadet ve sosyal düzeni; “Yalnız senden yardım dileriz” cümlesi amellerde ihlâsı ve tevhidi ifade etmektedir. “Bizi doğru yola ilet” cümlesi ibadet, nizam, düşünce ve ahlâk çerçevesini, “nimete erdirdiklerinin yoluna...” kısmı gelip geçmiş örnek nesilleri, millet ve toplulukları; “gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil” bölümü ise kötü örnek teşkil eden ve hallerinden ibret alınması gereken geçmiş toplulukları içine almaktadır.

BAKARA SURESİ

BAKARA SURESİ

● Mushafta ikinci, nüzûl sıralamasında 87. sûredir, Medine’de nâzil olmuştur. Kur’an-ı Kerim’in en uzun sûresi olup 286 âyettir. Adını, 67-73. âyetlerde yer alan “bakara (sığır)” kelimesinden alır. Sûre, İslâm hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir. Tamamının bir nüzûl sebebi olmamakla birlikte birçok âyeti için özel iniş sebepleri vardır. ● Kur’an-ı Kerîm’in kendine mahsus tertip ve üslûbu içinde şu ana konuları ihtiva etmektedir: İslâm’ın getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeniyle ilgili temel bilgiler; münafıklar, Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, insanın yaratılışı, kabiliyetleri, imtihanı; İsrâiloğulları tarihinin önemli kesitleri, kâmil bir din olan İslâm’ın, daha önceki dinlerin evrensel kısmını ihtiva ettiği, buna karşılık onların –değişmesi, ıslah edilmesi, düzeltilmesi gereken– hükümlerini de ıslah ettiği; Hz. İbrâhim kıssası, Kâbe’nin yapılışı ve kıble oluşu; yiyecekler, kısas, vasiyet, oruç, savaş, hac, nikâh, boşama, dulluk, yetimlik, şarap, kumar, faiz, akidlerin yazılması, din ve vicdan hürriyeti, Allah-kul ilişkisi, örnek dualar vb. hususlarla ilgili hükümler ve irşadlar. ● Bakara sûresinin değerini ve özelliklerini anlatan sahih hadisler vardır: “Evlerinizi (içinde Kur’an okumayarak) kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara sûresi okunan evden ürker ve uzaklaşır” (Müslim, “Müsâfirîn”, 212). “Kur’an’ı okuyunuz; çünkü o, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. İki nur yumağını, yani Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini okuyunuz; çünkü onlar, kıyamet gününde iki büyük bulut veya gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları savunacak ve koruyacaklardır. Bakara sûresini okuyunuz; çünkü ona sahip olmak bereket, terk etmek ise hasret ve pişmanlık sebebidir; ona sihirbazların güçleri yetmez” (Müslim, “Müsâfirîn”, 252). “Bakara sûresinin sonundaki iki âyeti her kim gece vakti okursa bu iki âyet –o gece– ona yeter” (Buhârî, “Fezâil”, 10).

ÂL-İ İMRÂN SURESİ

ÂL-İ İMRÂN SURESİ

● Mushaftaki sıralamada 3, iniş sırasına göre 89. sırada yer alan Âl-i İmrân sûresi, Medine döneminde inmiştir. 200 âyet olup adını 33. âyette geçen “Âl-i İmrân” tamlamasından almıştır. Âl-i İmrân, İmran ailesi demektir. Sûrenin önemli bir bölümünün geliş sebebi, Necran Hristiyanları adına Medine’ye gelen heyetle Hz. Peygamber arasında geçen Allah inancı konusundaki tartışmalardır. ● Başlangıcında yüce Allah’ın “hay” ve “kayyûm” olduğu hatırlatılan ve Kur’an-ı Kerîm’in önceki ilâhî kitapları onaylama özelliğinden söz edilen bu sûrede, vahye dayalı dinler arasındaki tekâmül ilişkisine işaret edilmekte, Allah katında yegâne geçerli dinin İslâm olduğu vurgulanmaktadır. İslâm’ın inanç esasları ile bazı temel ahlâk kavramları üzerinde durulmakta, Mekke’deki kutsal evden (Kâbe) söz edilmekte, hac vecîbesine ve başka bazı amelî görevlere değinilmektedir. Sûrede özellikle, Hristiyanların Hz. Îsâ’yı tanrılaştırmaları, Yahudilerin de ona iftira ve karalamalarda bulunmaları, bu suretle her iki din mensuplarının da onun hakkında aşırılıklara sapmaları karşısında İslâm ümmetinin gerçekten ayrılmayan ve orta yolu gösteren bir hakem görevi üstlenmiş olacağı ima edilmektedir. Bakara sûresinde Ehl-i kitap’tan Yahudilere ağırlık verildiği gibi burada da Hristiyanlara ağırlık verilmekte, bu din mensupları ortak bir ilkeyi (Allah’tan başkasına kulluk etmeme ve hiçbir şeyi O’na ortak görmeme ilkesini) kabul etmeye davet edilmektedir. Diğer taraftan Müslümanlara da yüce Allah’ın lütfettiği nimetler hatırlatılıp, düşmanların tuzaklarına düşmemeleri ve üstlendikleri misyonun bilincinde olmaları gerektiği hatırlatılmaktadır. Bu temalar işlenirken Hz. Meryem, Hz. Zekeriyyâ, Hz. Yahyâ, Hz. Îsâ ve Hz. İbrâhim’in hayatlarından ve İslâm tebliği açısından önemli bir dönüm noktası olan Uhud Savaşı’ndan kesitler verilmektedir. Bu arada Uhud Savaşı sırasında ve sonrasında Müslümanların, münafıkların ve müşriklerin davranışları tahlil edilip değerlendirilmektedir. ● Bu sûrenin ve bazı âyetlerinin faziletleri hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Bakara ile Âl-i İmrân sûrelerinin önemine değinen hadisler sebebiyle İslâm bilginleri bu iki sûrenin tefsirine ayrı bir ilgi göstermişler ve bunları konu edinen özel tefsirler kaleme almışlardır. Bir hadîs-i şerifte Resûlullah, Bakara ve Âl-i İmrân sûrelerini iyi bilip gereğince davrananlara bu sûrelerin kıyamet gününde şefaatçi olacağını haber vermiş (Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 42; Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 4), bir başka hadiste de yüce Allah’ın “ism-i a‘zam”ının Bakara sûresinin 163. âyeti ile Âl-i İmrân’ın başında bulunduğunu belirtmiştir (Tirmizî, “Daavât”, 64; Ebû Dâvûd, “Salât”, 352).

NİSÂ SURESİ

NİSÂ SURESİ

● Mushaf’taki sıralamada 4, iniş sırasına göre 93. sûre olan Nisâ sûresi, Medine döneminde inmiş olup 176 âyettir. “Nisâ” kelimesi, kadınlar demektir. Sûre, özellikle kadın haklarından, onların hukûkî ve sosyal konumlarından bahsettiği için bu adı almıştır. Sûrenin, hicretten sonra 5 veya 6. yılda Müreysî Gazvesi’nde indiği bilinen teyemmüm âyetini ihtiva etmesi, ağırlıklı olarak bu yıllarda indiğini düşündürmektedir. Nisâ sûresinde, Fâtiha’da yer alan ilkelerin –daha ziyade kulluk ve doğru yolla ilgili– detayları üç ayrı alanda verilmektedir: a) Bütün insanların aynı kökten geldiği, kadının da aynı nefisten yaratıldığı, insanların hemcinslerine iyi davranmaları, erkek ve kadın her insanın akrabalık ilişkisinin doğurduğu hakları unutmamaları gerektiği bildirilmiştir. Akraba, eş, ana-baba, yetim, hür ve câriye olarak kadınların hakları, aile hayatının kuralları ve miras hükümleri açıklanmış, gerektiği yer ve durumda hükümler müeyyidelere bağlanmıştır. b) Mü’minler, kadın-erkek ve aile ilişkilerinde Allah’a kulluk edecekleri gibi inanan ve inanmayan diğer insanlarla ilişkilerinde de Allah’a kul olma şuurunu koruyacak, O’nun tâlimatına uygun davranacaklardır. Bu alana ait olmak üzere sûrede canın, malın ve mülkiyetin korunması, bunlara karşı yapılan tecavüzlerin cezalandırılması; adalet, iyilik, yardımlaşma, emanete riayet edilmesi gibi konulara ve hükümlere yer verilmiş; müminlerle “münafıklar, Yahudiler ve müşrikler” arasındaki ilişkilere ait kaide ve hükümler getirilmiş; hicretin hükmü açıklanmış ve cahiliye izlerinin silinmesi teşvik edilerek alkollü içki kullanımının yasaklanmasına ilk adımlar atılmıştır. c) Çeşitli âyetlerde vakit namazı, korku namazı, namaz için gerekli bulunan temizlik (tahâret) gibi ibadetlere, ferdî ve sosyal ahlâk kurallarına yer verilmiş; böylece sosyal kurallar ve düzenlemelerden maksadın sağlıklı bir “Allah-kul ilişkisi” kurmaya, yalnızca Allah’a kul olmak isteyenlerin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik olduğuna işaret buyurulmuştur.

MÂİDE SURESİ

MÂİDE SURESİ

● Mushaftaki sıralamada 5. iniş sırasına göre 112. sûre olan Mâide sûresi, Medine döneminde inmiş olup 120 âyettir. Sûre, adını 112. ve 114. âyetlerde yer alan “mâide” (sofra) kelimesinden almıştır. Muhteva bakımından Nisâ sûresinin devamı mahiyetindedir. Zira Nisâ sûresinin son bölümünde değinilen Yahudi ve Hristiyanların bâtıl inançları, tutum ve davranışları bu sûrede de ağırlıklı olarak ele alınmış ve bunlarla ilgili önemli açıklamalar yapılmıştır. Bunun dışında akidlere bağlılık, yardımlaşmada ölçü, helâl ve haram olan yiyecekler, av ve avlanma hükümleri, hayvanlarla ilgili bazı Cahiliye âdetlerinin yersizliği, Ehl-i kitabın kestiklerini yemenin ve kadınlarıyla evlenmenin câiz olması; abdest, gusül, teyemmüm, temizlik ve hac farizasıyla ilgili hükümler; hırsızlık, yol kesicilik ve ülkede fesat çıkarmanın cezası, cihadın lüzumu, insanların birbirlerine iyilikle muamele etmeleri, fiil ve niyette doğruluk ve adalet üzere bulunmaları, yemin kefareti, vasiyet, dinden dönmenin kötülüğü, içtimaî ve ahlâkî münasebetler, içki ve kumar yasağı gibi dinî ve hukukî konular ele alınmaktadır. Bunlara ek olarak sûrede öğüt ve ibret maksadıyla Hz. Âdem’in iki oğlunun kıssası ile Hz. Mûsâ ve Hz. Îsâ’nın hayat hikâyelerinden kesitler bulunmaktadır. Ayrıca sûrede âhiret hallerinden de bahsedilmektedir. ● Sûrenin bir defada indiğini işaret eden rivayetler bulunmaktadır. Mesela Abdullah b. Amr b. Âs’ın şöyle dediği rivayet edilir: “Hz. Peygamber bineği üzerinde iken ona Mâide sûresi indi. (O sıradaki ruh halinden dolayı) binek onu taşıyamadı, bunun üzerine Hz. Peygamber bineğinden indi” (Müsned, II, 176). Esmâ binti Yezîd de şöyle demiştir: “Ben Hz. Peygamber’in devesi Adbâ’nın yularını tutuyordum, o anda Hz. Peygamber’e Mâide sûresinin tamamı nâzil oldu. Sûrenin ağırlığından neredeyse devenin bacakları kırılacaktı” (Müsned, VI, 455).

kayıtCizgisi

TÛR SURESİ 29-49 AYETLER - Abdülkerim Kasım AĞCAKAYA

Sen öğüt vermeye devam et; rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. ﴾29﴿ Demek onlar, “O bir şairdir; zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz” diyorlar öyle mi? ﴾30﴿ De ki: “Bekleyin bakalım, ben de sizinle birlikte beklemekteyim!” ﴾31﴿ Bunu onlara akılları mı emrediyor yoksa onlar azmış bir topluluk mu? ﴾32﴿ “Onu kendisi uydurmuştur” diyorlar öyle mi? Hayır hayır; inanmıyorlar. ﴾33﴿ Eğer doğru sözlü iseler onun benzeri bir söz getirsinler. ﴾34﴿ Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? ﴾35﴿ Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. ﴾36﴿ Yoksa rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? ﴾37﴿ Yoksa onların, üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse, içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. ﴾38﴿ Kızlar O’na, erkek çocuklar da size öyle mi? ﴾39﴿ (Resulüm!) Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da, onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? ﴾40﴿ Ya da gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar (buradan alıp) mı yazıyorlar? ﴾41﴿ oksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkârcıların kendileridir! ﴾42﴿ Yoksa onların Allah’tan başka bir tanrıları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. ﴾43﴿ Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de “Bunlar üst üste yığılmış bulutlar” derler. ﴾44﴿ Artık dehşete kapılacakları gün ile yüzyüze gelinceye kadar onları kendi halleriyle baş başa bırak. ﴾45﴿ Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak! ﴾46﴿ Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka (dünyada başlarına gelecek) bir azap daha var; fakat çoğu bunu bilmez. ﴾47﴿ Sen rabbinin hükmünü sabırla bekle, kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında rabbini hamd ile tesbih et. ﴾48﴿ Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de O’nu tesbih et. ﴾49﴿

MÜ'MİNÛN SURESİ 23-32 AYETLER - Abdullatif EFE

MÜ'MİNÛN SURESİ 23-32 AYETLER - Abdullatif EFE

Andolsun ki Nûh’u da kavmine gönderdik de, “Ey kavmim!” dedi, “Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka bir tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?” ﴾23﴿ Kavminin inkâra sapmış ileri gelenleri dediler ki: “Bu adam, size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah (elçi göndermek) isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. ﴾24﴿ Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir; bir süre onu gözetim altında tutun.” ﴾25﴿ Nûh, “Rabbim! Bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et!” dedi. ﴾26﴿ Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: “Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al; ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme! Onlar kesinlikle boğulacaklar! ﴾27﴿ Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde, ‘Bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun!’ de. ﴾28﴿ Yine de ki: ‘Rabbim! Beni bereketli bir yere indir; en uygun şekilde indirip yerleştiren sensin.’ ﴾29﴿ Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır; muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. ﴾30﴿ Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. ﴾31﴿ Bunların arasından da kendilerine, “Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?” diyen bir elçi gönderdik. ﴾32﴿

NECM SURESİ 26-32 AYETLER - Adem AKBAŞ

NECM SURESİ 26-32 AYETLER - Adem AKBAŞ

Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. ﴾26﴿ Âhirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. ﴾27﴿ Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok; sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. ﴾28﴿ O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. ﴾29﴿ İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen rabbindir, doğru yolu bulanı da en iyi bilen O’dur. ﴾30﴿ Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek; iyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O’dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın! Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O’dur. ﴾31-32﴿

MÜ'MİN SURESİ 53-65 AYETLER - Adem KEMANECİ

MÜ'MİN SURESİ 53-65 AYETLER - Adem KEMANECİ

Andolsun biz Mûsâ’ya hidayet vermiş; İsrâiloğulları’nı da akıl iz‘an sahipleri için bir yol gösterici ve hatırlatıcı olmak üzere (gelen) kitaba mirasçı kılmıştık. ﴾53-54﴿ (Resulüm!) Sen şimdi sabret, çünkü Allah’ın vaadi mutlaka gerçekleşir; günahının bağışlanmasını iste ve sabah akşam rabbini hamd ile tesbih et. ﴾55﴿ Ellerinde hiçbir kesin delil olmadan Allah’ın âyetlerini tartışmaya kalkışanlara gelince, onların içlerindeki, hedefine asla ulaştıramayacakları bir büyüklenme duygusundan başka bir şey değildir. Öyleyse sen Allah’a sığın; kuşkusuz her şeyi işiten, gören yalnız O’dur. ﴾56﴿ Göklerin ve yerin yaratılması elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır ama insanların çoğu bunu bilmez. ﴾57﴿ Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapan ile kötülük yapan da bir değildir. Ne kadar kıt düşünüyorsunuz! ﴾58﴿ Kıyametin vakti mutlaka gelecek, bunda kuşku yok! Ama insanların çoğu buna inanmıyor. ﴾59﴿ Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir! ﴾60﴿ İçinde dinlenesiniz diye geceyi, aydınlatsın diye gündüzü yaratan Allah’tır. Şüphesiz Allah insanlara karşı lutufkârdır, ama insanların çoğu şükretmez. ﴾61﴿ İşte rabbiniz olan Allah; her şeyin yaratıcısı olan O’dur. O’ndan başka tanrı yok. Öyleyse nasıl olup da saptırılıyorsunuz? ﴾62﴿ Allah’ın âyetlerini inatla inkâr edenler işte böyle saptırılmaktadır. ﴾63﴿ Yeryüzünü sizin için yerleşim alanı yapan, göğü de (üstünüze) bina eden, size şekil veren, şeklinizi de güzel yapan ve sizi temiz nimetlerle rızıklandıran Allah’tır. İşte rabbiniz olan Allah; âlemlerin rabbi olan Allah yüceler yücesidir. ﴾64﴿ O diridir, O’ndan başka tanrı yoktur. Şu halde içten bir dindarlık ve bağlılıkla O’na dua edin. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. ﴾65﴿

HUCURÂT SURESİ 1-10 AYETLER - Ahmet Bilal ERDEM

HUCURÂT SURESİ 1-10 AYETLER - Ahmet Bilal ERDEM

Ey iman edenler! Allah ve resulünün önüne geçmeyin, Allah’a itaatsizlikten sakının! Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. ﴾1﴿ Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin, birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın; sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. ﴾2﴿ Allah resulünün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar, Allah’ın kalplerini takvâ hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. ﴾3﴿ Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. ﴾4﴿ Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. ﴾5﴿ Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. ﴾6﴿ Bilin ki Allah’ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi, fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi; inkârcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lutuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar işte onlardır (bu vasıflara sahip olan sizlersiniz). Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. ﴾7-8﴿ Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin; ikisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa -Allah’ın emrine geri dönünceye kadar- haksızlığa sapanlara karşı savaşın; dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. ﴾9﴿ Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. ﴾10﴿

kayıtCizgisi

İSLAM NEDİR - 37/1 - [ İNSAN ]

İnsan! Dengeli bir beden, canlılık kazandıran bir ruh, doğru ile yanlışı ayırt etmeye yarayan bir akıl, hayatını anlamlı kılacak bir vicdan sahibi. Dijital Yayınlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan İslâm Nedir? adlı video serisi İslam’ın temel ibadet ve ahlak esaslarının anlaşılır bir dil ve kuşatıcı bir içerikle dijital ortama aktarıyor. Kâinatın gözbebeği olan insanın yaratılışı, dine ihtiyaç duymanın gerekçeleri, imanın hakikati ve esaslarını ayrı ayrı ele alıyor. İbadet etme ve kul olma arasındaki ilişkiyi inceliyor. Ayrıca adalet, ilim ve hikmet, nezaket ve merhamet kavramlarının dinimizde ihtiva ettiği önem ve İslam’ın Müslümanda bulunmasını beklediği niteliklerden bahsediyor. İslam Nedir? - 37/1 - [İnsan] 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet

İSLAM NEDİR - 37/2 - [ DİN ]

İSLAM NEDİR - 37/2 - [ DİN ]

İnsan! Dengeli bir beden, canlılık kazandıran bir ruh, doğru ile yanlışı ayırt etmeye yarayan bir akıl, hayatını anlamlı kılacak bir vicdan sahibi. Dijital Yayınlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan İslâm Nedir? adlı video serisi İslam’ın temel ibadet ve ahlak esaslarının anlaşılır bir dil ve kuşatıcı bir içerikle dijital ortama aktarıyor. Kâinatın gözbebeği olan insanın yaratılışı, dine ihtiyaç duymanın gerekçeleri, imanın hakikati ve esaslarını ayrı ayrı ele alıyor. İbadet etme ve kul olma arasındaki ilişkiyi inceliyor. Ayrıca adalet, ilim ve hikmet, nezaket ve merhamet kavramlarının dinimizde ihtiva ettiği önem ve İslam’ın Müslümanda bulunmasını beklediği niteliklerden bahsediyor. 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet

İSLAM NEDİR - 37/3 - [ İSLAM ]

İSLAM NEDİR - 37/3 - [ İSLAM ]

İnsan! Dengeli bir beden, canlılık kazandıran bir ruh, doğru ile yanlışı ayırt etmeye yarayan bir akıl, hayatını anlamlı kılacak bir vicdan sahibi. Dijital Yayınlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan İslâm Nedir? adlı video serisi İslam’ın temel ibadet ve ahlak esaslarının anlaşılır bir dil ve kuşatıcı bir içerikle dijital ortama aktarıyor. Kâinatın gözbebeği olan insanın yaratılışı, dine ihtiyaç duymanın gerekçeleri, imanın hakikati ve esaslarını ayrı ayrı ele alıyor. İbadet etme ve kul olma arasındaki ilişkiyi inceliyor. Ayrıca adalet, ilim ve hikmet, nezaket ve merhamet kavramlarının dinimizde ihtiva ettiği önem ve İslam’ın Müslümanda bulunmasını beklediği niteliklerden bahsediyor. 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet

İSLAM NEDİR - 37/4 - [ İMAN ]

İSLAM NEDİR - 37/4 - [ İMAN ]

İnsan! Dengeli bir beden, canlılık kazandıran bir ruh, doğru ile yanlışı ayırt etmeye yarayan bir akıl, hayatını anlamlı kılacak bir vicdan sahibi. Dijital Yayınlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan İslâm Nedir? adlı video serisi İslam’ın temel ibadet ve ahlak esaslarının anlaşılır bir dil ve kuşatıcı bir içerikle dijital ortama aktarıyor. Kâinatın gözbebeği olan insanın yaratılışı, dine ihtiyaç duymanın gerekçeleri, imanın hakikati ve esaslarını ayrı ayrı ele alıyor. İbadet etme ve kul olma arasındaki ilişkiyi inceliyor. Ayrıca adalet, ilim ve hikmet, nezaket ve merhamet kavramlarının dinimizde ihtiva ettiği önem ve İslam’ın Müslümanda bulunmasını beklediği niteliklerden bahsediyor. 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet

İSLAM NEDİR - 37/5 - [ ALLAHA İMAN ]

İSLAM NEDİR - 37/5 - [ ALLAHA İMAN ]

İnsan! Dengeli bir beden, canlılık kazandıran bir ruh, doğru ile yanlışı ayırt etmeye yarayan bir akıl, hayatını anlamlı kılacak bir vicdan sahibi. Dijital Yayınlar Dairesi Başkanlığınca hazırlanan İslâm Nedir? adlı video serisi İslam’ın temel ibadet ve ahlak esaslarının anlaşılır bir dil ve kuşatıcı bir içerikle dijital ortama aktarıyor. Kâinatın gözbebeği olan insanın yaratılışı, dine ihtiyaç duymanın gerekçeleri, imanın hakikati ve esaslarını ayrı ayrı ele alıyor. İbadet etme ve kul olma arasındaki ilişkiyi inceliyor. Ayrıca adalet, ilim ve hikmet, nezaket ve merhamet kavramlarının dinimizde ihtiva ettiği önem ve İslam’ın Müslümanda bulunmasını beklediği niteliklerden bahsediyor. 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet

kayıtCizgisi

Safahat - Meyhane - Mehmet Akif Ersoy

Safahat / Meyhâne Hurûşan bâd-ı süfliyyet derûnundan , kenârından; Girîzan rûh-i ulviyyet harîminden, civârından. Çıkar bin nâle-i nevmîd hâk-i ra’şe-dârından , İner bin zulmet-i makber fezâ-yı şeb-nisârından . Gelir feryâdlar ebkem duran her seng-i zârından : Yıkılmış hânümanlar sanki çıkmış da mezârından, Dehân-ı hasret açmış rahnedâr olmuş cidârından ! Çöker bir dûd-i mâtem titreyen kandîl-i târından : Sönüp gitmiş ocaklar yükselir gûyâ gubârından ! Giren bir kerre nâdimdir hayât-ı müsteârından ; Çıkan âvâredir artık cihânın kâr ü bârından. Dökülmüş âb-rûlar bâde-i pesmande hâlinde... Emel bir münkesir peymânedir saff-ı niâlinde ! Boğulmuş rûh-i insânî şarâbın mevc-i âlinde . Nümâyan mel’anet sâkîsinin çirkin cemâlinde! Ne mâzi var, ne âtî, bak şu ayyâşın hayâlinde... Tutup bir zehri âteşnâk dest-i bî-mecâlinde Zevâl-i ömrü bekler hem şebâbın tâ kemâlinde! Merâret intibâ’ etmiş cebîn-i infiâlinde ... Derin bir iltivânın sîne-i zerd-i melâlinde Odur ancak hüveydâ ser-nüvişt-i bî-meâlinde , Müebbed bir de nisyan nazra-i sengîn-i lâlinde. Canım sıkıldı dün akşam, sokak sokak gezdim; Sonunda bir yere saptım ki, önce bilmezdim. Bitince bir sıra ev, sonra bir de vîrâne, Dikildi karşıma bir han kılıklı meyhâne: Basık tavanlı, karanlık, sefil bir dükkân; İçinde bir masa, yâhud civar tabutluktan Atılma çok ölü görmüş acıklı bir teneşir! Yanında hurdası çıkmış bir eski püskü sedir. Sakat, bacaksız on, on beş hasırlı iskemle, Kırık dökük şişeler, bir de çinko tepsiyle, Beş on kadeh, iki üç testi... Sonra tezgâhlık Eden yan üstüne devrilme kirli bir sandık. Sönük sönük yanıyor rafta isli bir lâmba... Önünde bir küme: Fes, takke, hırka, salta , aba Kımıldanıp duruyorken, sefîl bir sohbet, Bu isli zulmete vermekte büsbütün vahşet: – Kuzum Dimitri, bu akşam biraz ziyâdece ver... – Ziyâde, anladık amma ya içtiğin şişeler? – Çizersin... – Öyle mi? Lâkin silinmiyor çetele! Bakın tavan tebeşirden görünmez oldu... – Hele! – Bizim peşin paramız... Almadın mı dün guruşu? – Ayol, tükendi mezem... Bâri koy biraz turşu. Arattı kendini ustan... Dinince dinlensin! – Hasan be, sen de nasıl nazlı nazlı söylersin! Nedir o türkü... Aman başka yok mu?.. Hah, şöyle! – Ömer, ne nazlanıyorsun? Biraz da sen söyle. – Nevâzil olmuşum, Ahmed, bırak sesim yok hiç... – Sesin mi yok? Açılır şimdi: Bir imam suyu iç! – Yarın ne iştesin Osman? – Ne işteyim... Burada! – Dimitri çorbacı, doldur! Ne durmuşun orada? – O kim gelen? – Baba Ârif. – Sakallı, gel bakalım... Yanaş. – Selâmün aleyküm. – Otur biraz çakalım... – Dimitri, hey, parasız geldi sanma, işte para! – Ey anladık a kuzum... – Sar be yoldaşım cıgara... – Aman bizim Baba Ârif susuz musuz içiyor! – Onun bi dalgası olmak gerek: Tünel geçiyor. – Moruk kaçıncı kadeh? Şimdicik sızarsın ha! – Sızarsa mis gibi yer, yatmamış adam değil a. Yavaş yavaş kafalar, kelleler kızışmıştı, Ağız, burun, hele sesler bütün karışmıştı; Dikildi ağzına baktım, açık duran kapının, Fener elinde bir erkek, yanında bir de kadın. Beş on dakika süren bir düşünceden sonra, Kadın da girdi o zulmet-serâ-yı menfûra . Gözünde ebr-i te’essür, yüzünde hûn-i hicâb , Vücûdu ra’şe-i nâçâr-ı ye’s içinde harâb, Teveccüh eyleyerek sonradan gelen Baba’ya: – Demek taşınmalı artık çoluk çocuk buraya! Ayol, nedir bu senin yaptığın? Utan azıcık... Anan da, ben de, yumurcakların da aç kaldık! Ne iş, ne güç, gece gündüz içip zıbar sâde; Sakın düşünme çocuklar aceb ne yer evde? Evet, sen el kapısında sürün işin yoksa! Getir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksa! Zavallı ben... Çamaşır, tahta, her gün uğraş da, Sonunda bir paralar yok, el elde baş başta! O tahtalar, çamaşırlar da geçti: Yok hâlim... Ayakta sallanışım zorladır Hudâ âlim! Çalışmadın, beni hep bunca yıl çalıştırdın; O yavrucakları çıplak, sefîl alıştırdın; Bilir mahalleli kim aldığın zamanda beni, Çehiz çimenle donatmıştı beybabam evini. Ne oldu şimdi o eşya? Satıp kumarda yedin! Evet, kumarda yedin, hem de Karşılar’da yedin! Kızın yetişti, alan yok, nasıl olur ki? Soran “Şu sarhoşun kızı İffet değil mi? Vazgeç aman!” Diyen kadınlara; “Pek doğru, pek” deyip gidiyor. Bu söz zavallıyı bilsen ne türlü incitiyor! Benim güzel meleğim, hiç de tâli’in yokmuş. Anan benim gibi sersem, babansa bir sarhoş! Necip de minderi koltukta geldi mektepten... Demiş ki kalfa: “Sekiz aydır almadım hele ben Ne haftalık, ne de aylık... Senin baban olacak Kumarcı, oğlu için az yesin de tutsun uşak!” Kovuldum anne! deyip ağlıyor zavallı çocuk... Ne yapsın annesi? Dünyâda bir güvendiği yok! * * * 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #MehmetAkifErsoy #Safahat #Meyhane #DijitalYayınlar

Safahat - Geçinme Belası - Mehmet Akif Ersoy

Safahat - Geçinme Belası - Mehmet Akif Ersoy

Safahat / Geçinme Belâsı “Ömr-i giran-mâye der in sarf şûd Tâ çihorem sayf, çipûşem şitâ!” Sa’dî Doksan senelik ömre, İlâhî, bu mu gâyet? Bilmem ki ne âlem bu cedelgâh-ı maîşet ! Korkunç oluyor böyle hakîkatleri, gerçek, Sa’dî o kadar felsefesiyle, hüneriyle, Fikrindeki hürriyet-i fevka’l-beşeriyle Esbâb-ı maîşet denilen kayda girerse, Yâd etmesin âzâdeliğin nâmını kimse. İnsan ki çıkar perde-i mektûm-i ademden, Tâ sahne-i hestîde zuhûr ettiği demden, İkmâle kadar fâcia-i devr-i hayâtı, Atlatmaya mahkûm ne mülhik akabâtı ! Zannetme ölüm şahsına bir kerre muhâcim ... Bin kerre olur günde o düşmenle müzâhim . Âvâre beşer sâha-i gabrâya düşünce Etrâfına binlerce devâhî üşüşünce Meydan mı bulur râhatı esbâbını celbe? Başlar o cılız kolları dünyâ ile harbe! Kaynar güneşin âteşi mihrâk-ı serinde; Karlar buz olur hep beden-i bî-siperinde. Medhûş nigâhında köpürdükçe denizler; Beyninde bütün dalgalar öttükçe mükerrer; Sâhilden uzansam der, eder tayy-ı merâhil ; Lâkin onu bilmez ki uzaklar daha sâil: Dağlar o nihâyetsiz olan silsilesiyle, Ormanlar o dünyâyı tutan velvelesiyle, Emvâc-ı serâbıyle, vuhûşuyle bevâdî . Her hatve-i azminde olur ye’sine bâdî . Fevkinde, semâvâtın o ecrâm-ı mehîbi; Pîşinde, zemînin o temâsîl-i acîbi; Bîçâreyi medhûş ederek her nefesinde, Muztar bırakır, mün’adim olmak hevesinde. Lâkin bu heves bir heves-i dîgere mağlûb: İnsan yaşamak hırs-ı cibillîsine meclûb . Her devresi bir devr-i azâb olsa hayâtın, Râzîsi değildir yine bir türlü memâtın! Ömr olsa da binlerce tekâlif ile meşhûn , İnsan yaşamaktan yine memnun, yine memnun! Artık neye mevkûf ise te’mîn-i bekâsı, Yalnız ona masrûf olur âvâre kuvâsı . Durmaz boğuşur bunca muhâcimlere rağmen, Düşmez, o mesaî denilen seyfi elinden. Çıplaktır o, ister ki soğuklarda ısınsın; Bir dam çatarak her gece altında barınsın. İster yiyecek şey, giyecek şey, yakacak şey... Bin türlü havâic daha var bunlara der-pey . Âvâre beşer işte bu bâzâr-ı cihanda, Her gün yeni bir kâr peşinden cevelânda. Maksad bu kadar dağdağadan bir yaşamaktır... Lâkin, bunun altında ne maksad olacaktır? Heyhât, onu idrâk için i’mâl-i hayâle Yok vakti: Bütün demleri mevkûf cidâle ! İnsan ki, onun rûh ile insanlığı kâim , Dâim oluyor cisminin âmâline hâdim ; Gelseydi eğer ruhunu i’lâya da nevbet , Anlardı nedir, belki, hayatındaki gâyet. Bir anladığım varsa şudur: Hâlik-ı Âlem, Hilkat kalıversin, diye, bir ukde-i mübhem, Daldırmada insanları hâcât-i hayâta, Döndürmede ezhânı bütün başka cihâta . Ömrün öteden berk-süvârâne şitâbı, Iyşin beriden lâzım-ı bîhadd ü hesâbı , Göstermede dünyâya, nedir maksad-ı Hâlik... “Kimden kime şekvâ edelim biz de şaşırdık!” 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #MehmetAkifErsoy #Safahat #GeçinmeBelası #DijitalYayınlar

Safahat - Küfe - Mehmet Akif Ersoy

Safahat - Küfe - Mehmet Akif Ersoy

Safahat / Küfe Beş-on gün oldu ki, mu’tada inkıyâd ile ben Sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden. Bizim mahalle de İstanbul’un kenârı demek: Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek! Adım başında derin bir buhayre dalgalanır, Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır! Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil , Selâmetin yolu insan için bu, başka değil! Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak, Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak, Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden, Lisân-ı hâl ile amma rükûa niyyet eden O sâlhurde , harab evlerin saçaklarına, Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına Delîlimin koca bir şey takıldı... Baktım ki: Genişçe bir küfe yatmakta, hem epey eski. Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin? Derken; On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden, Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye: Tekermeker küfe bîtâb düştü tâ öteye. – Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha! O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın Göründü: – Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın! Ne istedin küfeden, yavrum? Ağzı yok dili yok, Baban sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: “Çok Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz...” Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz! Onunla besleyeceksin ananla kardeşini. Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?” Dedim ki ben de: – Ayol dinle annenin sözünü! Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü: – Sakallı, yok mu işin? Git cehennem ol şuradan! Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan? Benim içim yanıyor: Dağ kadar babam gitti... – Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi? Adamcağız sana, bak hâl dilince söylerken... – Bırak hanım, o çocuktur, kusûra bakmam ben... Adın nedir senin oğlum? – Hasan. – Hasan, dinle. Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandı içim anlayınca derdinizi... Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini, Yetim bırakmayarak besleyip büyütmelisin. – Küfeyle öyle mi? – Hay hay! Neden bu söz lâkin? Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak. – Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini... – Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini: “Hasan, dayım yatı mekteplerinde zâbittir; Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir... Koyardı mektebe... Dur söyleyim” demişti hani? Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni! Söz anladım ki uzun, hem de pek uzun sürecek; Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan. Ne oldu şimdi aceb, kim bilir, zavallı Hasan? Bizim çocuk yaramaz, evde dinlenip durmaz; Geçende Fâtih’e çıktık ikindi üstü biraz. Kömürcüler kapısından girince biz, develer Kızın merakını celbetti , dâimâ da eder: O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak, O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak! Hakîkaten görecek şey değil mi ya? Derken, Dönünce arkama, baktım: Beş on adım geriden, Belinde enlice bir şal, başında âbânî , Bir orta boylu, güler yüzlü pîr-i nûrânî ; Yanında koskocaman bir küfeyle bir çocucak, Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesâdüfe bak: Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetîm... Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elîm : Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak... Bir ince mintanın altında titriyor, donacak! Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer! Düğümlü, alnının üstünde sâde bir çember. Nefes değil, o soluklar, kesik kesik feryâd; Nazar değil o bakışlar, dümû’-i istimdâd . Bu bir ayaklı sefâlet ki yalnayak, baş açık; On üç yaşında buruşmuş cebîn-i sâfı, yazık! O anda mekteb-i rüşdiyyeden taburla çıkan Bir elliden mütecâviz çocuk ki, muntazaman Geçerken eylediler ihtiyârı vakfe-güzin ... Hasan’la karşılaşırken bu sahne oldu hazîn: Evet, bu yavruların hepsi, pür-sürûd-i şebâb, Eder dururdu birer âşiyân-ı nûra şitâb . Birazdan oynayacak hepsi bunların, ne iyi, Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi, -Ki ezmek istedi görmekle reh-güzârında - İlel’ebed çekecek dûş-i ıztırârında ! O, yük değil, kaderin bir cezâsı ma’sûma... Yazık, günâhı nedir, bilmeyen şu mahkûma! 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #MehmetAkifErsoy #Safahat #Küfe #DijitalYayınlar

Safahat - Tevhid Yahud Feryad - Mehmet Akif Ersoy

Safahat - Tevhid Yahud Feryad - Mehmet Akif Ersoy

Safahat / Tevhîd Yâhud Feryâd Ey nûr-i ulûhiyyetinin zılli avâlim , Zıllin bile esrâr-ı zuhûrun gibi muzlim ! Kürsî-i celâlin -ki semâlarla zeminler Bir nokta kadar sahn-ı muhîtinde tutar yer- İdrâkin eder gâye-i ümmîdini haybet ... Yâ Rab, o ne dehşettir, İlâhî, o ne heybet! Pervâzına yetmez gibi pehnâ-yi avâlim, Gâhî seni bulsam diye, âvâre hayâlim Bir şevk ile lâhûta kadar yükseleyim der. Lâkin nasıl olsun ki bu mi’râca muzaffer? Nâsût muhîtinde henüz çalkalanırken, Bir dest-i tecebbür dayanıp göğsüne birden; Hüsranla iner öyle sefîl, öyle muhakkar : Hâlâ o sükûtun küreden tozları kalkar! Yalnız o mu? Bin fikr-i semâvî bu zeminde, Bîtâb-ı taharri kalarak âh ü eninde! Eşbâha mı kurbün olacaktır cevelângâh ? Ervâh bütün mündehiş-i “sümme radednâh!” Sun’undaki esrâra teâlî bize memnû’ Olmaz mı, ridâ-pûş dururken daha masnû’ ? Hurşîd-i ezelden nasıl ister ki haberdâr Olsun daha bir zerreyi derk etmeyen efkâr? Ey nâmütenâhî sana nisbet ile mahdûd , Mahsûr-i muhît-i kaderindir ne ki mevcûd. Dîbâce-i evsâfını almaz bütün eb’âd, A’dâd edemez silsile-i feyzini ta’dâd . Ummân-ı şüûnun ki birer mevcidir a’sâr , Her mevcesi bir lücce-i bî-sâhil-i âsâr! Fermânına mahkûm ezeliyyet, ebediyyet; Ey pâdişeh-i arş-ı güzîn-i samediyyet . İbdâ’-i bedîin -ki cihanlarla bedâyi’ Meydana getirmiş- bize ey Hâlik-ı Mübdi’ , Mübhem nasıl olmaz ki? Ademden değil isbât, Bir zerre-i mevcûdu yok etmek bile heyhât , Kâbil olamaz çıksa da bin dest-i muharrib . Yâ Rab, bu nasıl âlem-i lebrîz-i garâib ! Serhadd-i ezel bed’-i hudûd-i melekûtun , Pehnâ-yi ebed gâye-i sahn-ı ceberûtun . Hükmün ki tahakküm edemez seyrine bir şey; Bir anda bu pâyansız olan cevvi eder tayy . Bir an, diyerek eylemişim bilmeyerek, bak! Takyîd zamanla seni ey Fâtır-ı Mutlak! Bakîyi beşer her ne kadar etse de tenzîh, Fâniyyeti îcâbı, eder kendine teşbîh! Itlâka nasıl yol bulabilsin ki tefekkür? Eşbâhı görür eyler iken rûhu tasavvur! * * * Ey rûh-i fezâ-gerd , giran-seyr-i harîmin , Ey nâtıka , dembeste-i esrâr-ı azîmin , Maksûd bu hilkatten eğer ma’rifetinse ; Varmış mı o müdhiş görünen gâyete kimse? Bir sahne midir yoksa bu âlem nazarında? Bir sahne ki milyarla oyun var üzerinde! Bir sahne ki her perdesi tertîb-i meşiyyet ; Eşhâsı da bâzîçe-i âvâre-i kudret! Cânîleri, kâtilleri meydana süren sen; Cânîdeki, kâtildeki cür’et yine senden! Sensin yaratan, başka değil, zulmeti, nûru; Sensin veren ilham ile takvâyı, fücûru! Zâlimde teaddîye olan meyl nedendir? Mazlûm niçin olmada ondan müteneffir ? Âkil nereden gördü bu ciddî harekâtı? Câhil neden öğrenmedi âdâb-ı hayâtı? Bir fâilin icbârı bütün gördüğüm âsâr! Cebrî değilim... Olsam İlâhî ne suçum var? * * * Bir sahne demek âleme pek doğrudur elbet; Ancak, görülen vak’aların hepsi hakîkat. Hem öyle vekâyi’ ki temâşâsı hazindir, Âheng-i tarab-sâzı bütün âh u enindir! Zîrâ ederek bunca sefâlet-zede feryâd; Vâveyl sadâsıyla dolar sîne-i eb’âd. Yâ Rab, bu yüreklerdeki ses dinmeyecek mi? Senden daha bir emr-i sükûn inmeyecek mi? Her an ediyorsun bizi makhûr-ı celâlin, Kurbân olayım, nerde senin, nerde cemâlin ? Sendense eğer çektiğimiz bunca devâhî, Kimden kime feryâd edelim, söyle İlâhî! Lâ yüs’el’e binlerce suâl olsa da kurban, İnsan bu muammâlara dehşetle nigehban . Bir şahsa esîr olmayı bir koskoca millet, Mekrinle mi, yâ Rab, sanıyor kendine devlet? Dünyâyı yakıp yıkmaya bir seyf-i teaddî, Emrinle mi, yâ Rab, ediyor böyle tesaddî ? Zâlimlere kahrın o kadar verdi ki meydan: “Yok âdil-i mutlak” diyecek ye’s ile vicdan! Yerden çıkıyor göklere bin âh-ı şererbâr , Gökler ediyor sâde çıkan nâleyi tekrâr! Bir yanda yanar lânesi bin hâne-harâbın, Bir yanda söner lem’ası milyonla şebâbın. Kalmış eli böğründe felâket-zede mâder ; Evlâdını gömmüş kara topraklara, inler, Ağlar beriden bir sürü âvâre-i tâli’ , Nan-pâre için eyleyerek ırzını zâyi’ , Bükmüş oradan boynunu binlerce yetîmân , Me’vâ arıyor âileler lâne-perîşân! Mazlûm şikâyette, nedâmette sitemkâr; Hûnâbe-i maktûle garîk olmada hunhâr ! Bîmârı , felâketliyi, üryânı, sefîli, Meflûcu , amel-mandeyi , miskîni, zelîli , Gaddârı, cefâ-dîdeyi , mahkûmu, esîri, Heyhât, şu pâyansız olan cemm-i gafîri Teşhîr ile şöhret kazanan sahne-i dünyâ Gelmez mi İlâhî sana bir kanlı temâşâ? * * * 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #DijitalYayınlar #Safahat #MehmetAkifErsoy

Safahat - Hasta - Mehmet Akif Ersoy

Safahat - Hasta - Mehmet Akif Ersoy

Safahat / Hasta “Vak’a Halkalı Ziraat Mektebi’nde geçmiştir.” – Bence, doktor, onu siz bir soyarak dinleyiniz; Hastalık çünkü değil öyle ehemmiyyetsiz, Sâde bir nezle-i sadriyye mi illet? Nerde! Çocuğun hâli fenâlaştı şu son günlerde. Ameliyyâta çıkarken sınıf on gün evvel, Bu da gelmez mi, dedim: “Kim dedi, oğlum, sana, gel? Nöbet üstünde adam kaçmalı yorgunluktan, Hadi yavrum, hadi söz dinle de bir parça uzan.” O zamandan beridir za’fı terakkî ediyor; Görünen: Bir daha kalkınması artık pek zor. Uyku yokmuş; gece hep öksürüyormuş; ateşin Olmuyormuş azıcık dindiği... – Ben zâten işin, Bir ay evvel biliyordum ne vahim olduğunu... Bana ihtâra ne hacet , a beyim, şimdi bunu? Ma’amâfih yeniden bir bakalım dikkatle: Hükm-i kat’î verelim, etmeye gelmez acele. – Çağırın hastayı gelsin. Kapının perdesini Açarak girdi o esnâda düzeltip fesini, Bir uzun boylu çocuk... Lâkin o bir levha idi! Öyle bir levha-i rikkat ki unutmam ebedî : Rengi uçmuş yüzünün, gözleri çökmüş içeri; Elmacıklar iki baştan çıkıvermiş ileri. O şakaklar göçerek cebheyi yandan sıkmış; Fırlamış alnı, damarlar da berâber çıkmış! Bet beniz kül gibi olmuş uçarak nûr-i şebâb O yanaklar iki solgun güle dönmüş, bîtâb ! O dudaklar morarıp kavlamış artık derisi; Uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi!, Kafa bir yük kesilip boynuna, çökmüş bağrı; İki değnek gibi yükselmiş omuzlar yukarı. – Otur oğlum, seni dikkatlice bir dinliyelim... Soyun evvelce fakat... – Siz soyunuz, yok hâlim! Soydu bîçâreyi üç beş kişi birden, o zaman Aldı bir heykel-i üryân-ı sefâlet meydan! Bu kemik külçesinin dinlenecek bir ciheti Yoktu. Zannımca tabîbin coşarak merhameti, “Bakmasak hastayı nevmîd ederiz belki” diye; Çocuğun göğsüne yaklaştı biraz dinlemeye: – Öksür oğlum... Nefes al... Alma nefes... Oldu, giyin; Bakayım nabzına... A’lâ ... Sana yavrum, kodein Yazayım, öksürüyorsun, o keser, pek iyidir... Arsenik hapları al, söylerim eczâcı verir. Hadi git kendine iyi bak... – Nasıl ettin doktor? – Edecek yok, çocuk artık yola girmiş, gidiyor! Sol taraftan rienin zirvesi tekmil çürümüş; Hastalık seyr-i tabî’îsini almış yürümüş. Devr-i sâlisteki âsârı o mel’ûn marazın Var tamamiyle, değil hiçbiri eksik arazın . Bütün a’râz , şehîkıyle , zefîriyle . – Yeter! Hastanın çehresi meydanda ya! İnsanda meğer Olmasın his denilen şey... O değil, lâkin biz Bunu “tebdîl-i havâ” der de nasıl göndeririz? Şurda üç beş günü var... Gönderelim: Yolda ölür... “Git!” demek, hem, düşünürsek ne büyük bir züldür ! Hadi göndermeyelim... Var mı fakat imkânı? Kime dert anlatırız? Bulsana dert anlayanı! – Sözünüz doğru Müdür Bey; ne yapıp yapmalı; tek Bu çocuk gitmelidir. Çünkü, emînim, pek pek, Daha bir hafta yaşar, sonra sirâyet de olur; Böyle bir hastayı gönderse de mektep ma’zûr . – Bir mubassır çağırın. – Buyrun efendim. – Bana bak: Hastanın gitmesi her hâlde muvâfık olacak. “Sana tebdîl-i havâ tavsiye etmiş doktor. Gezmiş olsan açılırsın...” diye bir fikrini sor. ‘İstemem!” der o, fakat dinleme, iknâ’a çalış: Kim bilir, belki de bîçâre çocuk anlamamış? * * * – Şimdi tebdîl-i havâ var mı benim istediğim? Bırakın hâlime artık beni rahat öleyim! Üç buçuk yıl bana katlandı bu mektep, üç gün Daha katlansa kıyâmet mi kopar? Hem ne içün Beni yıllarca barındırmış olan bir yerden, “Öleceksin!” diye koğmak? Bu koğulmaktır. Ben Kimsesiz bir çocuğum, nerde gider yer bulurum? Etmeyin, sonra sokaklarda perîşân olurum! Anam ölmüş, babamın bilmiyorum hiç yüzünü; Kardeşim var, o da lâkin bana dikmiş gözünü: Sanki âtîdeki mevhûm refâhım giderek, Onu çalkandığı hüsranlar içinden çekecek! Kardeşim! Kurduğum âmâli devirmekte ölüm; Beni göm hufre-i nisyâna , ben artık öldüm! Hangi bir derdim için ağlayayım, bilmiyorum. Döktüğüm yaşları çok görmeyiniz: Mağdûrum! O kadar sa’y-i belîğin bu sefâlet mi sonu? Biri evvelce eğer söylemiş olsaydı bunu, Çalışıp ömrümü çılgınca hebâ etmezdim, Ben bu müstakbele mâzîmi fedâ etmezdim! Merhamet bilmeyen insanlara bak, yâ Rabbi, Koğuyorlar beni bir sâil-i âvâre gibi! – Seni bir kerre koğan yok, bu sözün pek haksız. “İstemem, yollamayın” dersen eğer, kal, yalnız... Hastasın... – Hem veremim! Söyle, ne var saklayacak? – Yok canım, öyle değil... – Öyle ya herkes ahmak! Bırakırlar mı eğer gitmemiş olsam acaba! Doğrudur, gitmeliyim... Koşturunuz bir araba. Son sınıftan iki vicdanlı refîkin koluna Dayanıp çıktı o bîçâre sefâlet yoluna, Atarak arkaya bir lemha-i lebrîz-i elem , Onu teb’îd edecek paytona yaklaştı “verem!” Tuttu bindirdi çocuklar sararak her yerini, Öptüler girye-i mâtem dökerek gözlerini: – Çekiver doğruca istasyona... – Yok, yok, beni tâ, Götür İstanbul’ a bir yerde bırak ki: Gurebâ , -Kimsenin onlara aldırmadığı bir sırada- Uzanıp ölmeye bir şilte bulurlar orada! 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 http://diyanetyayinlari.gov.tr ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet #MehmetAkifErsoy #Safahat #Hasta #DijitalYayınlar

kayıtCizgisi

Uşşak Ramazan İlahisi - Dini Musiki Dersleri 1 - Ömer Faruk Güney

Mübarek gün ve gecelerde okumuş olduğumuz ilahileri ya o günün ismiyle yada o mübarek ayın ismiyle isimlendirebiliriz. 00:00 Uşşak Ramazan İlahisi 04:19 Ramazan İlahisi Nedir? Ömer Faruk Güney - TRT Sanatçısı - Eğitmen Notaya Alan: Ahmet Hatipoğlu #DiniMusiki #ÖmerFarukGüney #DijitalYayınlar #Uşşak #Ramazan #İlahi 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt İslam Tarihi 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG Dijital Sözlük 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavS9OObrAKNc_alZ5lI3xFt İslam Nedir? 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTat2kduqPH3DiKpANSFFywcT Mealli Aşr-ı Şerifler 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTauzcaPHKSSLJH_SJfjRYNt0 Safahat - Mehmet Akif Ersoy 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTaurLHlDpvv6XVlKnomBKdWo Yeryüzü İncileri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXzX0sB_ppo7k_cyMWzlkS Kardeş Vatanlar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTau8KZ6aBHW4Ol5C4KM6m-LK Anahtar Kelimeler uşşak makamı, uşşak makamı ilahi, uşşak ilahi, uşşak eserler, uşşak ilahiler, uşşak makamı ömer faruk güney, uşşak makamı öğrenme, uşşak ramazan ilahisi, ramazan ilahisi, ramazan ilahileri, ramazan ilahileri dinle, hosgeldin ramazan ilahi, ramazan ayı ilahisi, ramazan geldi ilahi, şehr-i ramazan ilahisi, ramazan için ilahi, ilahi ramazan ilahisi, ramazan ayı ile ilgili ilahi, hoşgeldin şehri ramazan ilahisi, şehri ramazan ilahi, ramazan ilahisi türkçe, ramazana veda ilahisi, hoşgeldin ey ramazan ilahisi, dini musiki dersleri, dini musiki ilahi, dini musiki dersi, dini musiki dinle, dini musiki eğitimi, dini musiki ilahi sözleri, dini musiki kursu, dini musiki makamları, dini musiki türleri nelerdir,

Acemaşîrân Makamı: Ramazan-ı Karşılama İlahisi - Donandı Her Yer Kandiller İle - Ömer Faruk Güney

Acemaşîrân Makamı: Ramazan-ı Karşılama İlahisi - Donandı Her Yer Kandiller İle - Ömer Faruk Güney

Donandı her yer kandiller ile Donandı her yer kandiller ile Doldu camiler efendim, müminler ile Doldu camiler efendim, müminler ile Zikr-ü tesbihler saf diller ile Zikr-ü tesbihler saf diller ile Sana eylerler efendim Şehr-i Ramazan Hoş safa geldin efendim Şehr-i Ramazan Savmu salatlar şad oldu diller Savmu salatlar şad oldu diller Müminler açtı efendim Rabbine eller Müminler açtı efendim Rabbine eller Resûl-i Ekrem ümmeti kullar Resûl-i Ekrem ümmeti kullar Seni söylerler efendim Şehr-i Ramazan Hoş safa geldin efendim Şehr-i Ramazan Ömer Faruk Güney - TRT Sanatçısı - Eğitmen #DiniMusiki #ÖmerFarukGüney #DijitalYayınlar #Uşşak #Ramazan #İlahi 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt İslam Tarihi 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG Dijital Sözlük 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavS9OObrAKNc_alZ5lI3xFt İslam Nedir? 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTat2kduqPH3DiKpANSFFywcT Mealli Aşr-ı Şerifler 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTauzcaPHKSSLJH_SJfjRYNt0 Safahat - Mehmet Akif Ersoy 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTaurLHlDpvv6XVlKnomBKdWo Yeryüzü İncileri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXzX0sB_ppo7k_cyMWzlkS Kardeş Vatanlar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTau8KZ6aBHW4Ol5C4KM6m-LK Anahtar Kelimeler acemaşiran ilahiler, acemaşiran ramazan ilahisi, acemaşiran makamı, acemaşiran makamı ilahi, acemaşiran ilahi, acemaşiran eserler, acemaşiran ilahiler, acemaşiran makamı ömer faruk güney, acemaşiran makamı öğrenme, acemaşiran ramazan ilahisi, ramazan ilahisi, ramazan ilahileri, ramazan ilahileri dinle, hosgeldin ramazan ilahi, ramazan ayı ilahisi, ramazan geldi ilahi, şehr-i ramazan ilahisi, ramazan için ilahi, ilahi ramazan ilahisi, ramazan ayı ile ilgili ilahi, hoşgeldin şehri ramazan ilahisi, şehri ramazan ilahi, ramazan ilahisi türkçe, ramazana veda ilahisi, hoşgeldin ey ramazan ilahisi, dini musiki dersleri, dini musiki ilahi, dini musiki dersi, dini musiki dinle, dini musiki eğitimi, dini musiki ilahi sözleri, dini musiki kursu, dini musiki makamları, dini musiki türleri nelerdir,

Eviç Ramazan İlahisi - Feyiz Dolu Demlerin - Dini Musiki Dersleri 2 - Ömer Faruk Güney

Eviç Ramazan İlahisi - Feyiz Dolu Demlerin - Dini Musiki Dersleri 2 - Ömer Faruk Güney

00:00 Eviç Ramazan İlahisi 03:54 Eviç Makamında Fatiha Suresi Feyiz dolu demlerin Yıla bedel günlerin Sertacı müminlerin Ey Ramazan merhaba Merhaba, merhaba, ey Ramazan merhaba Merhaba, merhaba, ey Ramazan merhaba Rahmet mağfiret sende Kadir ve kıymet sende Aşkı muhabbet sende Mah-ı Rahman merhaba Merhaba, merhaba, ey Ramazan merhaba Merhaba, merhaba, ey Ramazan merhaba Gözyaşları oldu sel Cümle kalplerde amel Hem memnun git memnun gel Mah-ı Rahman elveda Elveda, elveda, Şehr-i Rahmet elveda Elveda, elveda, ey Ramazan elveda Zulmet dillerden gitsin Bizi Mevlâ affetsin Hürmetine rahmetsin Mah-ı Rahman elveda Elveda, elveda, ey Ramazan elveda Elveda, elveda, ey Ramazan elveda Ömer Faruk Güney - TRT Sanatçısı - Eğitmen Beste: Kanuni Şerif Dedeoğlu #DiniMusiki #ÖmerFarukGüney #DijitalYayınlar #EviçMakamı #Ramazan #İlahi #FeyizDoluDemlerin 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt İslam Tarihi 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG Dijital Sözlük 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavS9OObrAKNc_alZ5lI3xFt İslam Nedir? 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTat2kduqPH3DiKpANSFFywcT Mealli Aşr-ı Şerifler 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTauzcaPHKSSLJH_SJfjRYNt0 Safahat - Mehmet Akif Ersoy 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTaurLHlDpvv6XVlKnomBKdWo Yeryüzü İncileri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXzX0sB_ppo7k_cyMWzlkS Kardeş Vatanlar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTau8KZ6aBHW4Ol5C4KM6m-LK Anahtar Kelimeler eviç makamı, eviç makamı ilahi, eviç ilahi, eviç makamı ömer faruk güney, eviç makamı öğrenme, eviç ramazan ilahisi, ramazan ilahisi, ramazan ilahileri dinle, feyiz dolu demlerin ilahi, feyiz dolu demlerin ilahisi, ramazan ayı ile ilgili ilahi, ramazana veda ilahisi, dini musiki ilahi, dini musiki dersi, dini musiki dinle, dini musiki eğitimi, dini musiki ilahi sözleri, dini musiki kursu, dini musiki makamları, dini musiki türleri nelerdir,

Rast Ramazan İlahisi - Dini Musiki Dersleri 3 - Ömer Faruk Güney

Rast Ramazan İlahisi - Dini Musiki Dersleri 3 - Ömer Faruk Güney

00:00 Rast Ramazan İlahisi 02:59 Enderun Teravihi Nedir Nûr ile doldu yine kevn-ü mekân Nûr ile doldu yine kevn-ü mekân Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân Zeyn olup açıldı ebvâb-ı cinân Zeyn olup açıldı ebvâb-ı cinân Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân Mâsivâ hubbun aradan çıkagör Mâsivâ hubbun aradan çıkagör Zât-ı bî-çûne Hüdâyî iregör Zât-ı bî-çûne Hüdâyî iregör Bezm-i vahdetde safâlar süregör Bezm-i vahdetde safâlar süregör Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân Geldi hoş lutf ile şehr-i Ramazân Ömer Faruk Güney - TRT Sanatçısı - Eğitmen Güfte: Aziz Mahmut Hüdayi Beste: Hakan Alvan #DiniMusiki #ÖmerFarukGüney #DijitalYayınlar #RastMakamı #Ramazan #İlahi 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt İslam Tarihi 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG Dijital Sözlük 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavS9OObrAKNc_alZ5lI3xFt İslam Nedir? 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTat2kduqPH3DiKpANSFFywcT Mealli Aşr-ı Şerifler 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTauzcaPHKSSLJH_SJfjRYNt0 Safahat - Mehmet Akif Ersoy 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTaurLHlDpvv6XVlKnomBKdWo Yeryüzü İncileri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXzX0sB_ppo7k_cyMWzlkS Kardeş Vatanlar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTau8KZ6aBHW4Ol5C4KM6m-LK Anahtar Kelimeler eviç makamı, eviç makamı ilahi, eviç ilahi, eviç makamı ömer faruk güney, eviç makamı öğrenme, eviç ramazan ilahisi, ramazan ilahisi, ramazan ilahileri dinle, feyiz dolu demlerin ilahi, feyiz dolu demlerin ilahisi, ramazan ayı ile ilgili ilahi, ramazana veda ilahisi, dini musiki ilahi, dini musiki dersi, dini musiki dinle, dini musiki eğitimi, dini musiki ilahi sözleri, dini musiki kursu, dini musiki makamları, dini musiki türleri nelerdir,

Uşşak İlahisi: Bu Akl-ü Fikr ile Mevla Bulunmaz - Dini Musiki Dersleri 4 - Ömer Faruk Güney

Uşşak İlahisi: Bu Akl-ü Fikr ile Mevla Bulunmaz - Dini Musiki Dersleri 4 - Ömer Faruk Güney

00:00 Uşşak İlahisi: Bu Akl-ü Fikr ile Mevla Bulunmaz 02:58 Uşşak Makamı Bu aklu fikriyle Mevla bulunmaz Bu ne yaredir ki zahmı bulunmaz Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Kamunun derdine derman bulunur Şu benim derdime derman bulunmaz Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Aşkın pazarında canlar satılır Satarım canımı alan bulunmaz Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Yunus öldü deyu salâ verirler Ölen hayvan imiş âşıklar ölmez Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Ya Allah Ya Allah Allah Allah Allah Ömer Faruk Güney - TRT Sanatçısı - Eğitmen Güfte: Yunus Emre Beste: Anonim #DiniMusiki #ÖmerFarukGüney #DijitalYayınlar #Uşşak #Mevla #İlahi 🔔 Özgün içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın... Abone olmak için tıklayın: https://www.youtube.com/yayindiyanet?sub_confirmation=1 🔔 Bizi aşağıdaki diğer dijital platformlarda da takip edebilirsiniz. 🌐 https://yayin.diyanet.gov.tr ✔️ https://instagram.com/yayindiyanet ✔️ https://facebook.com/yayindiyanet ✔️ https://twitter.com/yayindiyanet İlginizi Çekebilecek Oynatma Listeleri Sesli Kitaplar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasQ3fq3XsfQGUW7eJEa7X4o Dijital Kürsü 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTas4QIFnvl1Ctdm9uldIAnQj Dünya Müslümanları 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXfXHMQsQm10Q_UcGM0Lg8 Tasavvuf Dersleri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasxrMFT36aUa3YdrwPD9RLt İslam Tarihi 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTasnVX_eq7kBbLuZ9aHJsTTG Dijital Sözlük 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavS9OObrAKNc_alZ5lI3xFt İslam Nedir? 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTat2kduqPH3DiKpANSFFywcT Mealli Aşr-ı Şerifler 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTauzcaPHKSSLJH_SJfjRYNt0 Safahat - Mehmet Akif Ersoy 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTaurLHlDpvv6XVlKnomBKdWo Yeryüzü İncileri 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTavXzX0sB_ppo7k_cyMWzlkS Kardeş Vatanlar 🎬 https://www.youtube.com/playlist?list=PLbxwMdSNkTau8KZ6aBHW4Ol5C4KM6m-LK Anahtar Kelimeler eviç makamı, eviç makamı ilahi, eviç ilahi, eviç makamı ömer faruk güney, eviç makamı öğrenme, eviç ramazan ilahisi, ramazan ilahisi, ramazan ilahileri dinle, feyiz dolu demlerin ilahi, feyiz dolu demlerin ilahisi, ramazan ayı ile ilgili ilahi, ramazana veda ilahisi, dini musiki ilahi, dini musiki dersi, dini musiki dinle, dini musiki eğitimi, dini musiki ilahi sözleri, dini musiki kursu, dini musiki makamları, dini musiki türleri nelerdir,

kayıtCizgisi