PEYGAMBERİMİZİN HAYATI - İrfan YÜCEL
Yayın Tarihi : 2021
menuOk
PEYGAMBERİMİZİN HAYATI - İrfan YÜCEL

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI - İrfan YÜCEL

VİDEO HAKKINDA

00:00 Peygamberimizin Hayatı - İrfan Yücel 03:36 İSLAMİYET’TEN ÖNCE ARABİSTAN 03:39 Arabların Durumu 09:16 Mekke ve Kâbe 10:23 Mekke ve Kâbe ile İlgili Özel Vazifeler 12:57 Zemzem Suyu 14:54 Mekke Şehrinin Kurulması 16:29 Şeybe’nin Adı Abdülmuttalib Kaldı 17:05 İki Kurbanlığın Oğlu 18:34 Zemzem Kuyusunun Temizlenmesi 19:01 Fil Vak’ası (Ebrehe’nin Kâbe’ye Saldırması) 21:40 Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Hayatı BİRİNCİ KISIM 23:25 HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN PEYGAMBERLİKTEN ÖNCEKİ HAYATI 23:40 HZ. MUHAMMED (S.A.S)’İN ÇOCUKLUK DÖNEMİ 23:45 Doğumu 25:30 Soyu (Nesebi) 27:42 Hz. Muhammed (s.a.s.) Süt Anne Yanında 29:29 Medine Ziyâreti 33:06 II- HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN GENÇLİK DÖNEMİ 33:12 Ebû Tâlib’in Himâyesi 33:43 Seyâhatleri 38:04 Hılfu’l-Fudûl Cemiyeti’ne Üyeliği 39:56 HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN EVLİLİK DÖNEMİ 40:01 Ticâret Hayâtı 40:45 Hz. Hatice ile Evlenmesi 43:18 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Çocukları 45:08 Kâbe’nin Tâmirinde Hakemliği İKİNCİ KISIM 47:12 HZ. MUHAMMED (S.A.S.)’İN PEYGAMBERLİK DEVRİ 47:43 BİRİNCİ BÖLÜM - MEKKE DEVRİ 47:46 HZ: MUHAMMED (S.A.S.)’İN PEYGAMBER OLUŞU 47:50 Hira’da İnzivâ 48:59 İlk Vahiy 51:14 Varaka’nın Sözleri 52:07 NEBÎLİK VE RASÛLLÜK 53:22 İslamda İlk İbâdet 54:05 İlk Müslümanlar 56:38 Açık Dâvetin Başlaması 58:25 Yakın Akrabasını İslam’a Dâveti 1:00:55 MEKKE MÜŞRİKLERİNİN MÜSLÜMANLARA KARŞI DAVRANIŞLARI 1:01:24 Alay ve Hakaret Dönemi 1:03:26 İşkence Dönemi 1:10:47 Habeşistan’a Hicret 1:18:13 Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Olmaları 1:25:04 Müşriklerin Boykot İlânı 1:29:30 HÜZÜN YILI (Nübüvvet’in 10. Yılı) 1:29:35 İki Büyük Acı 1:32:01 Tâif Yolculuğu 1:37:41 KABÎLELERİ İSLÂM’A DÂVET VE AKABE BÎATLARI 1:37:46 Kabîleleri İslam’a Dâvet 1:41:21 Akabe Bîatları Zilhicce 1:49:51 İsrâ ve Mîrâc Mûcizesi 1:59:32 MEDİNE’YE HİCRET 1:59:45 Müslümanların Medine’ye Hicretleri 2:02:29 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Hicreti 2:13:06 Medine’ye Varış 2:19:23 Hicretin İslam Tarihindeki Önemi 2:20:18 İKİNCİ BÖLÜM - MEDİNE DEVRİ 2:20:21 HİCRETİN BİRİNCİ YILI 2:20:44 Medine’de Genel Durum 2:22:38 Mescid-i Nebî’nin İnşâsı 2:23:59 Hâne-i Saâdet’in İnşâsı ve Rasûlüllah (s.a.s.)’in Hz. Âişe ile Evlenmesi 2:26:18 Suffe Ashâbı (Ashâb-ı Suffe) 2:27:37 Farz Namazların Dört Rekat Olması 2:28:08 Ezân’ın Meşrûiyeti 2:30:02 Ensâr ile Muhâcirler Arasında Kardeşlik 2:32:46 Müslümanlarla Yahûdîler Arasında Vatandaşlık Anlaşması 2:33:54 Medine’de Müslümanların Durumu 2:37:42 İlk Nüfus Sayımı 2:38:01 İlk Seriyyeler 2:39:29 HİCRETİN İKİNCİ YILI 2:39:46 Savaşa İzin Verilmesi 2:41:19 İlk Gazveler 2:42:15 Kıblenin Değişmesi 2:43:54 Cahş Oğlu Abdullah Seriyyesi ve Batn-ı Nahle Olayı 2:45:09 Bedir Savaşı 3:01:46 Hicretin İkinci Yılında Diğer Olaylar HİCRETİN ÜÇÜNCÜ YILI 3:03:49 Uhud Savaşı 3:20:28 Hicretin Üçüncü Yılında Diğer Olayla HİCRETİN DÖRDÜNCÜ YILI 3:28:35 Nadîroğulları Gazvesi 3:32:33 İçki ve Kumarın Haram Kılınması 3:35:12 HİCRETİN BEŞİNCİ YILI 3:35:15 Benî Mustalık Gazâsı (Müreysi‘ Savaşı) 3:36:25 Rasûlüllah (s.a.s.)’in Cüveyriye ile Evlenmesi 3:37:27 Teyemmümün Meşrû Kılınması 3:38:30 İfk (İftira) Olayı 3:39:45 Hendek Savaşı 3:51:26 Kurayzaoğulları Gazvesi 3:56:53 Rasûlüllah (s.a.s.)’in Cahş Kızı Zeyneb’le Evlenmesi 3:59:07 HİCRETİN ALTINCI YILI 3:59:10 Hudeybiye Barışı 4:06:02 Rıdvân Bîatı 4:16:57 Rasûlüllah (s.a.s.)’in Ümmü Habîbe’yle Evlenmesi 4:18:04 HİCRETİN YEDİNCİ YILI 4:18:07 İslam’a Davet İçin Elçiler Gönderilmesi 4:19:58 Hz. Peygamber (s.a.s.)’in Hükümdarlara Yazdırdığı Mektuplar 4:32:27 Hayber’in Fethi 4:38:43 Rasûlüllah (s:a:s:)’in Hz: Safiyye ile Evlenmesi 4:39:33 Fedek ve Vâdi‘l-Kurâ’nın Alınması 4:41:31 Habeşistan Göçmenlerinin Dönüşü 4:41:57 Kâbe’yi Ziyaret (Umretü’l Kazâ) 4:45:59 Rasûlüllah (s.a.s.)’ın Meymûne ile Evlenmesi 4:47:36 HİCRETİN SEKİZİNCİ YILI 4:47:39 Mûte Savaşı 4:55:11 Zâtü’s-Selasîl Savaşı 4:59:54 Mekke’nin Fethi 5:22:20 Huneyn Gazvesi 5:29:42 Evtâs Savaşı 5:31:00 Tâif Muhâsarası 5:33:16 Esirler ve Ganimetler 05:43:16 HİCRETİN DOKUZUNCU YILI 05:43:19 Elçiler Yılı (Senetü’l-vüfûd) 05:46:41 Şâir Kâ’b’ın İslam’ı Kabûlü 05:48:27 Hatem Tâî’nin Kızı 05:49:33 Tebük Gazvesi 05:59:06 Hz. Ebû Bekir’in Hac Emirliği 06:02:39 HİCRETİN ONUNCU YILI 06:02:42 Peygamberimizin Oğlu İbrâhim’in Ölümü 06:04:19 Vedâ Haccı 06:10:19 Vedâ Hutbesi 06:16:05 HİCRETİN ONBİRİNCİ YILI OLAYLARI 06:16:08 Müslümanlığın Arabistanda Yayılması ve Dinin Tamamlanması 06:18:11 Rasûlüllah (s.a.s.)’in Hastalanması ve İrtihâli 06:29:28 Rasûlüllah (s.a.s.)’in Vefâtının Ashâb-ı Kirâm Üzerindeki Tesiri 06:32:16 Hz. Ebû Bekir’in Halîfe (Devlet Başkanı) Seçilmesi 06:32:30 Rasûlüllah (s.a.s.)’in Teçhîz ve Defni 06:34:34 Rasûlüllah (s.a.s.)’in Terikesi 06:36:18 Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)’in Üstün Ahlâkı #DijitalYayınlar #SesliKitap #Peygamberimiz #İrfanYücel