DİN İSTİSMARI VE BOYUTLARI
OkLogo

DİN İSTİSMARI VE BOYUTLARI

Nagihan Aydın


Din, akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle en iyiye, en doğruya ve en güzele ulaştıran ilahi nizam olarak tanımlanır. Din, insana kendi mahiyetini, varlık amacını, Allah’a ve O’nun yarattıklarına karşı sorumluluklarını bildirir. İnsanın Allah (c.c) ve varlık âlemiyle olan bütün ilişkilerini kapsayan din; İnsanı, imana çağıran ve salih amellere sevk eden, haram ve kötülüklerden alıkoyan, ahlakı güzelleştiren bütün inanç, söz, fiil ve davranışlar olarak ifade edilir.

İslam dininde eşref-i mahlukat olarak tanımlanan akıl ve irade sahibi insanın erdemli bir hayat sürdürebilmesi için korunması gereken temel değerler vardır. Bunlar; can, nesil, akıl, mal ve din emniyeti olarak belirtilmiştir. Bu temel değerlerden herhangi biri güvensiz hâle geldiğinde, istismar edildiğinde diğerleri üzerinde de olumsuz sonuçlar doğurması muhtemeldir.

Eski dönemlerden bu yana insan için kutsal, güvenliği tehlikeye girdiğinde birey ve toplum için olumsuz tezahürleri olan her bir değerin istismar edilmesine rastlamak mümkündür. İstismar, genel anlamıyla iyi niyeti kötüye kullanmak, sömürmek manalarında kullanılır. Dinin istismar edilmesinin boyutları ise kişi ve grupların dinin insanlar üzerindeki etkilerini kullanarak din ile ilgisi olmayan yollarla din üzerinden çıkar elde etmeye çalışmaları ve menfaat gözetmenlerinin her türlüsü olarak değerlendirilebilir.

Yaratıcıyla bağlantı kurmayı, manevi anlamda güçlenmeyi sağlayan dinin, insanların diğer insanlarla ve canlı-cansız bütün âlemle huzurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak, onu özgür kılmak gibi önemli bir fonksiyonu vardır. Fakat dinin istismar edilmesiyle ilk olarak insan için asla zedelenmemesi gereken Rabbiyle olan bu güçlü bağı tehlikeye girer. Oluşan bu güvensizlik ortamında insan, gerçek manada kendiyle ve varlık âlemiyle de sağlıklı ilişkiler yürütemez. Yalnızlık ve boşluk hissinden kurtaran din duygusu zedelendiğinde insan, hayatı anlamlandırma noktasında doğru adım da atamaz.

Karşılaştığı olumsuz durumları çözmek için doğru yolların dışına sapan insanın, dini istismar edenlerin alanına girme olasılığı oldukça yüksektir. Batıl olan ve dinde yeri olmayan inançlara tevessül eden insan, sadece kendi hayatında değil sosyal yaşantısında da aynı sorunları yaşamaya maruz kalır. Mantıklı hiçbir izahı olmayan ve akla aykırı bu tutumlara devam edildiğinde ise sanki gerçekte varmış gibi anlaşılmadan normal bir seyir hâline dönüşebilir. Bu gibi tehlikeli durumlar insanın ruh ve tabiatına aykırı olduğu için son derece tehlikeli ve istismara da açıktır.

Bidat, batıl inanç ve hurafelerin temelsiz, aynı oranda tehlikeli olduğunu belirtmek isteriz. Dini tam olarak bilmeyen, korku ve kaygılarının kıskacında çırpınan, gelecek için bir çıkış yolu arayan insanların böyle yollara yönelmeleri muhtemeldir. Bazı hususları uğursuz sayma, ya da birtakım nesne ya da olayları yüceltme; insanların cehalet, âdet, gelenek, görenek, çıkar hesapları, kişisel zaaflarının kullanılması neticesinde ortaya çıkar.

Gelecek kaygısıyla oluşmuş her türlü yanlış bağ olan ve dinimizce yasaklanan fal, büyü ve kehanet bu istismarın başında yer alır. Gayb bilgisinin sadece yüce Yaradan tarafından bilindiği anlayışına tamamen zıtlık içeren bu gibi uygulamalar, beraberinde daha tehlikeli kapıların aralanmasına sebep olur. Gittikçe Rabbiyle arasındaki bağı zayıflayan insan, gerçeklik içermeyen her durumun peşinde ömrünü ziyan eder. Günümüzde sosyal medya üzerinden de yürütülen, din adına yalan ve yanlış bilgilerle insanların kolayca kandırıldığı uygulamalar, toplumun manevi anlamda sarsılmasına da yol açacaktır.

Görünmeyen varlıklarla irtibat kurduğunu iddia ederek insanlara bilgi aktardığını söyleyen kişilerin varlığı, her dönemde dinin böyle bir konuda istismarına yol açmış, insanları Allah’tan (c.c.) başka varlıklardan medet umma anlayışına sevk etmiştir. Bu tür yanlış uygulamaların tevhit inancına aykırı olduğu, aynı zamanda farklı çıkar ve istismarcılığa da yol açacağı, daha büyük tuzaklara çekerek neticede birey ve topluma büyük zararlar vereceğinin bilincinde olmamız gerekir.

Dinin alet edilerek toplumun dinî, ahlakî ve millî değerleriyle oynamak, onları tehlikeye atacak oluşumlara çekmek, mabetleri istismar etmek, müntesibi olduğu grup ya da oluşumun doğrularının tek doğru olduğunu savunmak, diğer inananları dışlamak, tekfir etmek, kendilerini üstün bir özellikte görmek ve en önemlisi dinî konulardaki bilgisizlikten yararlanmak istismarcıların en belirgin özellikleri olarak sayılabilir. İnsanlar için dinî, millî, ve sosyal bağlarının da kopmasına sebep olan böyle tehlikeli oluşumlara kapılmamak; canın, malın, neslin, aklın ve dinin muhafazasını da sağlayacaktır.

Dinimizin doğru kaynaklarından öğrenilmesi, özellikle dinin emir ve yasaklar hususunda gayet net ve anlaşılır olduğunun farkında olunması, Kur’an ve sünnete dayalı bir din eğitiminden ödün verilmemesi, ahlak ve maneviyat alanında da şeffaf ve dengeli bir eğitim verilmesi, insanların manevi ihtiyaçlarını gidermede doğru kanallara yönelmelerinin sağlanması son derece önemlidir. Bu anlamda bidat, batıl inanç ve hurafelerden arınmak yine Kur’an’ın doğru anlaşılması, Hz. Peygamber’in (s.a.s) sünnetinin en doğru biçimde yaşanması ve sahih dinî bilgiyle mümkün olacaktır.


Nagihan Aydın