99 ESMA SONSUZ MANA “EN GÜZEL İSİMLER”
OkLogo

99 ESMA SONSUZ MANA “EN GÜZEL İSİMLER”

Mustafa Mirza Demir


Naslarda Yüce Rabbimize nispet edilen isimleri ifade eden ve Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi kullanılan “esma-i hüsna”, ismin çoğulu olan “esma” ile güzel, en güzel anlamlarına gelen “hüsna” kelimelerinden müteşekkil bir terkip. Hüsnadan murat, estetik bir güzellikten ziyade mutlak manada bir güzelliktir ve esmadan kasıtsa Kur’an’da ve muhtelif hadislerde geçen, sayısal olarak yüzden fazla olsa da esasen terim olarak Allah’a ait doksan dokuz isimdir.

Esma-i hüsnayı öğrenme, ezberleme ve bu isimlerin her birinin manası üzerine tefekkür ederek isimleri yorumlama geleneği yüzyıllardır yaşayagelmektedir. Kelam ve tasavvuf âlimlerince, bu isimlerin manalarıyla birlikte ezberlenip mümin yüreklere nakşedildiğinde has kullarda saygı ve takva hissi uyandırdığına, Allah’ın yüce zatının aşkınlığını bildirdiğine, zikir ve duada kullanıldığı takdirde kalplere huzur ve sükûnet, zihinlere basiret, meziyet ve yüksek bir idrak kapasitesi lütfedildiğine inanılır. Bu inanç ve temennilerle yazılan esma-i hüsna kitaplarına çok güzel bir eser dâhil oldu ve 99 Esma Sonsuz Mana isimli kitabımız Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında yerini aldı. Kitap, Fatma Bayram’ın Diyanet Dergisi’nin En Güzel İsimler adlı köşesinde yedi yılı aşkın süreyle kaleme aldığı yazılarından oluşuyor. Ön sözde de bahsedildiği üzere bu yazılar, akademik amaç güdülmese de ilmî kriterlere büyük ölçüde dikkat edilerek kaleme alınırken geniş bir okuyucu kitlesinde Allah Teâlâ’nın en güzel isimlerini tanımak adına bir heves uyandırmak ve manevi bir zevk yaşatmak amacını gütmüş, bunu yaparken de esma-i hüsna hususunda hakikatten sapanlardan olmamaya bilhassa özen gösterilmiş.

Yüce Allah’ın doksan dokuz isminin manalarını her birini ayrı ayrı beyan eden kitabın giriş kısmında “Allah’ın İsimleri Tevfikidir”, “Esma-i Hüsna’nın Birbiriyle İlişkisi”, “Kur’an-ı Kerim’de Esma-i Hüsna” ve “Esma-i Hüsna’yı Bilmenin Önemi” gibi başlıklara yer verilmiş. “Allah’ı tanıma ihtiyacı”, “Tevhid inancı ve esma-i hüsna”, “Esma-i hüsnanın insan kişiliğindeki etkileri”, “İlahi ahlak ile ahlaklanmak” ve “Kemale ulaşma yolunda esma-i hüsnanın rolü” gibi alt başlıklarla ise en güzel isimlerin tecelligâhı olmasını ümit ettiği zihin ve gönül dünyamızı bu okumalara hazırlamak isteyen Fatma Bayram Hocamız, her şeyden önce bu isimlerin tevhid inancımızı her tür sapmadan muhafaza edebilmemize yardımcı olacağını da ifade ediyor. Esma-i Hüsna geleneğimize hacimli ve ayrıcalıklı bir katkı sağlayacağına inandığımız eseri siz okuyucularımızın istifadesine sunarken kıymetli yazarımıza da emeklerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. İyi okumalar.


Mustafa Mirza Demir