KategoriResmi
Yazar : Komisyon
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Arnavutça
E-Kitap : PDF
Arrow
İSLAM NEDİR (ARNAVUTÇA BROŞÜR)

İSLAM NEDİR (ARNAVUTÇA BROŞÜR)

Komisyon

KİTAP HAKKINDA

Në këtë broshurë, e cila përmban informacione të përmbledhura për Islamin, diskutohet se çfarë dhe si besojnë muslimanët. Këtu shqyrtohen gjashtë shtyllat e besimit që janë besimi në Allahun, pejgamberët, librat, Melaiket, ahiretin (jetën e përtejme), si dhe kada/kaderin (paracaktimin nga Allahu), si dhe pesë shtyllat e Islamit ku përfshihen shehadeti (dëshmia), namazi, agjërimi, zekati dhe haxhi. Shqyrtohen gjithashtu koncepte si, të shpëtuarit sipas Islamit, xhamia, namazi dhe ezani.