KategoriResmi
Yazar : Dib
Yayın Evi : DİB
Basım Dili : Türkmence
ISBN : 9789751949035
E-Kitap : PDF
Arrow
GENÇLERLE SÖYLEŞİ TÜRKMENCE

GENÇLERLE SÖYLEŞİ TÜRKMENCE

KİTAP HAKKINDA

Söýgüli dostlar! Durmuşdan hemmämiziň garaşýan zatlarymyz bardyr. Ähmiýetli bolan olary amala aşyrjak dogry ädimleri ätmekdir. Munuň üçin etmegimiz we gaça durmagymyz gerek bolan zatlar bolup biljekdir. Bir işi wagtynda we öz ýerinde edip bilsek, ony dogry etdigimiz bolar. Soňra käşgäleriň we puşmanlyklaryň hiç bir peýdasy boljak däldir. Biz siziň tolgunmalaryňyza, tagallalaryňyza hormat bilen we ynam bilen garaýarys. Munuň üçin käbir düşünje we tejribelerimizi siziň bilen paýlaşmak isledik. Durmuşda başarnykly boljakdygyňyza we öňüňize çykyp biljek meseleleri aşyp biljekdigiňize ynanýarys. Özüňize ynamyňyz bar bolsa, geljek siziňkidir!