KategoriResmi
Yazar : Dib
Arrow
DİYANET DERGİ ARALIK 2019

DİYANET DERGİ ARALIK 2019

KİTAP HAKKINDA

islam, insanı şahsiyetiyle inşa eden bir dindir. Ferdin duygu, düşünce ve davranışlarını inşa ederken kişiliğinin de olgunlaşmasına katkı sağlar. Ortaya koyduğu ilke ve değerlerin neredeyse tamamı, şahsiyetin gelişmesine, fıtratın korunmasına yöneliktir. Hz. Peygamber (s.a.s.) nübüvvetin ilk gününden itibaren insanlar arasında herhangi bir farklılık gözetmemiş, onların kişiliklerine halel getirecek her türlü saldırıya karşı İslam’ın cihanşümul yaklaşımını kalkan etmiştir. Soy-sop, servet, makam-mansıp, cinsiyet gibi cahiliye toplumunun toplumsal statü araçları ortadan kaldırılmış, insan sadece insan olduğu için hür, eşit ve değerli kabul edilmiştir.Kur’an-ı Kerim, Müslümanın şahsiyet inşasında peygamberleri örnek gösterir. Onların ahlaki tutumunu, erdemini, adalet anlayışını, sabır ve tevekkülünü Müslümanlar için güzel örnekler olarak zikreder. Öte yandan Bel’am ve Firavun gibi tipleri de şahsiyetsizliğin, zulmün ve fıtrattan uzaklaşmanın kötü emsalleri olarak sunar. Onlar üzerinden iyinin ve kötünün sınırlarını ortaya koyar. Bu anlamda Müslüman şahsiyeti suyunu Kur’an’dan alır, oradan edindiği ilim ve takvayla ifrat ve tefritten uzak, kararlı, şahsiyetli, rüzgâr karşısında eğilip bükülmeyen, tutarlı, istikamet sahibi, başı dik fertler oluşturur. Bu fertler sayesindedir ki İslam dini, kısa zamanda çölün ortasından kıtalara yayılmış, pek çok milleti ve coğrafyayı gönül rızasıyla İslam ümmetinin altın halkasına dâhil etmiştir.Tarih boyunca farklı coğrafyalarda ortaya çıkan yüksek İslam kültürüne ait birikim, bu şahsiyetin ürünüdür. Afrika’dan Asya’ya, Arabistan’dan Maveraünnehir’e, bütün bir Orta Çağ’ı aydınlatan medreseler, estetik anlayış ve huzur iklimi, Kur’an ve sünnetle yoğrulan bir bilincin ve karakterin sonucudur. Son birkaç yüzyıldır İslam ümmetinin yaşadığı pek çok sorun, Müslüman şahsiyetinde ortaya çıkan inkırazdan kaynaklanmaktadır. O şahsiyet tekrar kemal bulunca, İslam medeniyeti yeniden bütün insanlığı aydınlatmaya, dünyayı adaletsizliğin ve zulmün pençesinden kurtarmaya kaldığı yerden devam edecektir.DİYANET DERGİ ARALIK 2019